Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 560
  • Tháng hiện tại: 16162
  • Tổng lượt truy cập: 1424612

Liên kết nhanh

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật năm học 2019-2020

Đăng lúc: Thứ bảy - 26/10/2019 04:44 - Người đăng bài viết: THPT Thạch Thất
Trường THPT Thạch Thất xây dựng kế hoạch tuyên truyền và giáo dục pháp luật năm học 2019-2020 như sau:
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 219/KH-THPTTT Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền,giáo dục pháp luậtnăm học 2019-2020
                                    
Căn cứ Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/07/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 3828/SGDĐT-GDPT ngày 04/9/2019 của Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 - 2020; Hướng dẫn số 4540/SGDĐT-VP ngày 11/10/2019 của Sở GDĐT Hà Nội về công tác pháp chế năm học 2019-2020;
          Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-THPTTT ngày 16/9/2019 của trường THPT Thạch Thất về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020;
          Trường THPT Thạch Thất xây dựng kế hoạch tuyên truyền và giáo dục pháp luật năm học 2019-2020 như sau:
         
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
          1. Mục đích:
          - Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, trách nhiệm của nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, học sinh trong toàn trường;
          - Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. Gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh; góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà trường.
          - Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, gắn tuyên truyền PBGDPL với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 2016 ngày 15/5/2016 của BCH Trung ương Đảng vềđẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh;
          - Chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp PBGDPL hiệu quả, phù hợp đối tượng; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ năm học của ngành.
          2. Yêu cầu:
          -Công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật trong nhà trường bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của năm học.
          - Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường. Phối kết hợp giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục ngoại khóa;
          - Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong và ngoài ngành giáo dục.
 
          II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
          1. Nội dung
- Tập trung tuyên truyền PBGDPL đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, lao động hợp đồng, học sinh các nội dung cơ bản của 07 Luật và 10 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Trong đó, tập trung giới thiệu một sô nội dung liên quan đến nhà trường gồm: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Giáo dục 2019; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật sửa đôi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.
          - Tiếp tục tuyên truyền phổ biến: Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật biển Việt Nam, Luật Công chức; Luật Viên chức; Luật Thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Công chứng; Luật Hộ tịch; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật công đoàn (sửa đổi); Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; Luật Giao thông đường bộ, đường thuỷ; Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12, Nghị định 36, QĐ 95 và các văn bản liên quan của ngành.
          2. Nhiệm vụ
          - Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 3957/QĐ-BGDDT ngày 26 3/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021”; Công văn số 4201/BGDĐT-PC ngày 17/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phổ Hà Nội về việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021” trên địa bàn thành phố Hà Nội; Hướng dẫn số 4540/SGDĐT-VP ngày 11/10/2019 của Sở GDĐT Hà Nội về công tác pháp chế năm học 2019-2020.
          - Tiếp tục tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn trường về phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cung cấp những kiến thức cơ bản của một số nội dung điều luật quan trọng liên quan trực tiếp đến nhà trường. Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các quy định của Luật Giáo dục năm 2019 theo chỉ đạo của Bộ GDĐT; tuyên truyền phô biến về Luật phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 và tuyên truyền về Nhân quyền theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội;
          - Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật về an toàn giao thông nhà trường; tổ chức cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật cấp trường năm 2019 và tham gia các cuộc thi cấp cụm, cấp thành phố;
          - Tiếp tục tổ chức phổ biến kịp thời (qua hội nghị, qua họp Hội đồng trường, qua Website của trường...) đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh các luật mới liên quan đến giáo dục và đào tạo; các văn bản liên quan đến đối tượng thuộc phạm vi quản lý của nhà trường;
          - Tổ chức 01 buổi ngoại khóa/học kỳ về các Luật liên quan đến học sinh như: phòng chống tác hại của thuốc lá; an toàn giao thông; quyền và bổn phận trẻ em; phòng chống ma túy, HIV/AIDS cho học sinh; tổ chức có hiệu quả Ngày pháp luật năm 2019;
          - Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;
          - Tiếp tục rà soát, bổ sung tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường. Tăng cường sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, các mô hình trực quan phục vụ việc giảng dạy các kiến thức giáo dục pháp luật.Trang bị, bổ sung các tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy, học tập các kiến thức giáo dục pháp luật; tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật theo chuyên đề, các đề cương tuyên truyền pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật,... Duy trì và phát triển tủ sách giáo dục pháp luật của Nhà trường.
          - Tăng cường bổ sung tư liệu, đồ dùng cho tủ sách pháp luật; cập nhật thông tin đăng tải trên Website của trường; thiết kế tờ gấp, pano,áp phích, băng zôn, khẩu hiệu để phục vụ các biện pháp tuyên truyền PBGDPL; Xây dựng và hoàn thiện mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên website của Nhà trường.
          3. Biện pháp thực hiện
          - Kiện toàn Ban tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường. Đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần trong ban chỉ đạo, gồm cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm lớp và đại diện cha mẹ học sinh. Ban chỉ đạo sinh hoạt thường kỳ vào cuối học kỳ và kết thúc năm học; hàng năm tổng kết đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và định ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo.
          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, quán triệt văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác PBGDPL tới đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Tập huấn cho CBQL,GV,NV về phương pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật. Tăng cường chất lượng và số lượng tài liệu giáo dục pháp luật bổ sung cho thư viện trường học nhằm phát huy vai trò tủ sách pháp luật trong việc tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
          - Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trong dạy chính khóa, ngoại khóa
          Trong giáo dục chính khóa: Chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học kiến thức pháp luật phù hợp cấp học theo quy trình của Bộ GDĐT; triển khai nghiêm túc tuần sinh hoạt công dân với nội dung phù hợp thực tiễn trong năm học và tình hình thực tế của địa phương;
          Trong giáo dục ngoại khóa: tăng cường các hình thức PBGDPL hiệu quả như: tọa đàm theo chuyên đề, thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép nội dung pháp luật vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thư viện…
          - Rà soát bổ sung đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,GV,NV làm công tác PBGDPL và bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến chương trình GD. Khuyến khích cán bộ, giáo viên nghiên cứu khoa học, viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường;
          - Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá; tiến hành sơ kết, đánh giá những kết quả, những chuyển biến từ các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL vào cuối năm học. Từ đó đúc rút bài học kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường.
         
IV.KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO TỪNG THÁNG
          1. Tháng 8/2019
          - Thành lập Ban tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2019-2020 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban.
          - Tuyên truyền cho giáo viên và học sinh: Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá;
          - Tuyên truyền về Điều lệ trường THPT, các quy định của ngành và nhà trường; tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm với với học sinh toàn trường.
          - Phát động thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến đến giáo viên, nhân viên và học sinh;
          2. Tháng 9/2019
          - Phối hợp với công an huyện Thạch Thất, tuyên truyền, phổ biến cho giáo viên và học sinh: Luật Giao thông đường bộ, đường thuỷ;
          -Thực hiện tháng ATGT: cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh ký cam kết không vi phạm luật khi tham gia giao thông,..
          - Kiểm tra việc học sinh thực hiện luật khi tham gia giao thông (đi xe đạp điện, đi xe máy đến trường,..).
          - Triển khai các chuyên đề về phòng, chống ma tuý cho học sinh; Tổ chức cho HS ký cam kết PCMT, PCTP, cha mẹ học sinh ký cam kết phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức học sinh;
          - Thi tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến trên mạng.
          - Triển khai dạy tiết Giáo dục Nếp sống TLVM cho học sinh sau khi khai giảng;
          - Truyền thông về:” Trường học an toàn thân thiện và bình đẳng”
          - Phổ biến tài liệu: “ Những điều cha mẹ cần biết để tham gia phòng chống ma tuý ” đến 100% phụ huynh học sinh;
          3. Tháng 10/2019
          - Tiếp tục phối hợp CA huyện kiểm tra việc thực hiện luật khi tham gia giao thông của học sinh và có biện pháp xử lý kịp thời.
          - Tuyên truyền phổ biến tới giáo viên và học sinh các nội dung cơ bản của: Luật Giáo dục; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi);
          4. Tháng 11/2019
          - Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cấp trường
          - Triển khai các hoạt động GD bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng - chống thiên tai: tổ chức thực hành kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh
          - Triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, truyền thống lịch sử Người Hà Nội; Ngoại khóa thực hiện các chuyên đề về phòng, chống ma tuý cho học sinh; Truyền thông phòng, chống kỳ thị, đối xử với người nhiễm HIV/AIDS
          - Tiếp tục tăng cường công tác thư viện trường học, giới thiệu sách và dạy tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh;
          5. Tháng 12/2019
          - Giáo dục truyền thống nhân ngày 22/12;
          - Phát động tháng phòng chống AIDS nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS; Tổng kết và triển khai công tác PCMT; Tổ chức hội thảo với chủ đề Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS;
          6. Tháng 1/2020
          - Tổ chức cho Học sinh ký cam kết không tàng trữ, sử dụng chất nổ, pháo và các loại vũ khí.
          - Nhóm bảo vệ phối hợp với Đoàn trường đi kiểm tra đột xuất các lớp.
          -Tuyên truyền phổ biến tới giáo viên và học sinh các nội dung cơ bản của: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Đầu tư công (sửa đổi);
          7. Tháng 2/2020
          - Tuyền truyền và tổ chức thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2;
          - Hội thảo Chuyên đề “GVCN với công tác giáo dục học sinh chậm tiến”;
          - Tổ chức ngày hội văn hóa dân gian; Tổ chức các chuyên đề HS ứng phó với biến đổi khí hậu
           8. Tháng 3/2020
          - Tuyền truyền và phát động thi đua chào mừng ngày 8/3; 26/3;
          - Tổ chức sinh hoạt tập thể giáo dục truyền thống 8/3 và 26/3; Tổ chức kỷ niệm thành lập Đoàn 26/3, “Tháng Thanh niên” và các hoạt động giao l­ưu trong học sinh;
          - Tuyên truyền phổ biến tới giáo viên và học sinh các nội dung cơ bản của: Luật sửa đôi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.
          9. Tháng 4/2020
          - Tuyền truyền và phát động thi đua chào mừng ngày 30/4;
          - Tuyên truyền phổ biến tới giáo viên và học sinh các nội dung cơ bản của: Luật bảo vệ trẻ em, Luật Hôn nhân và Gia đình.
          - Truyền thông của CLB sách và hành động;
          10. Tháng 5/2020
          - Tuyền truyền và tổ chức thi đua chào mừng ngày 1/5 và 19/5;
          - Tuyên truyền phổ biến tới giáo viên và học sinh các nội dung cơ bản của: Luật biển Việt Nam; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước;
          - Phổ biến quy chế thi THPTQG; Tuyên truyền về kế hoạch hoạt động hè;
          11. Tháng 6/2020
          - Triển khai hoạt động hè và các hoạt động tình nguyện (T6, T7, T8).
          - Tuyên truyền về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT;
          12. Tháng 7/2020
          - Tổng kết phong trào thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 2016 ngày 15/5/2016 của BCH Trung ương Đảng vềđẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh;
          - Tổ chức các hoạt động hướng tới kỉ niệm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7;
          - Tổng kết công tác xây dựng trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng.
         
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Ban Giám hiệu:
          - Thành lập Ban tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của trường THPT Thạch Thất năm học 2019-2020 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của nhà trường và triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch.
          - Chỉ đạo các tổ chuyên môn, Ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, GVCN các lớp bám sát kế hoạch thực hiện đúng nhiệm vụ.
          - Phối hợp với Công an huyện Thạch Thất, công an xã Kim Quan về công tác an ninh học đường, ATGT.Phối hợp với Đoàn trường trong công tác giáo dục đạo đức, nền nếp, thi đua khối học sinh…
          2. Đoàn trường, Ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
          -Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đoàn viên, thanh niên, học sinh thực hiệnnghiêmcác quy định của pháp luật. Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật cấp trường năm 2019 cho học sinh và tham gia các cuộc thi cấp cụm, cấp thành phố;
          - Phối hợp với các CLB trong nhà trường xây dựng nội dung tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cho đoàn viên thanh niên với nhiều hình thức như: đăng bài trên Website của trường, Facebook của nhà trường, bảng tin thông báo của các lớp học. Mỗi giờ chào cờ xây dựng chủ đề ngoại khóa và phân công cho các tập thể lớp tổ chức thực hiện nội dung tuyên truyền.
          3. Ban chấp hành Công đoàn
          - Phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức các hội nghịtập huấn, tuyên truyền cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn trường về phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cung cấp những kiến thức cơ bản của một số nội dung điều luật quan trọng liên quan trực tiếp đến nhà trường.
          4. Tổ chuyên môn và tổ Văn phòng
          - Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các thành viên trong tổ.
          - Kiểm tra, giám sát tổ viên thực hiện tốt các văn bản luật có liên quan.
          5. Giáo viên chủ nhiệm các lớp
          - Dựa vào kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng kế hoạch cho lớp chủ nhiệm, bám sát đặc điểm của lớp, chủ trương chung của nhà trường.
          -Xây dựng Giáo án sinh hoạt theo chủ đề ngoài những chủ đề ngoại khóa theo tháng, vận dụng, thừa hưởng các chủ đề bám sát những nội dung dự án Plan GVCN đã được tham gia tập huấn, sách dự án cấp về nhà trường…
          - Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậttới học sinh.
         
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạchđược lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp. Các tổ chức, cá nhân liên quan khi triển khai hoạt động chủ động dự trù kinh phí trình Hiệu trưởngphê duyệt.
 
Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền, Giáo dục pháp luật năm học 2019-2020 của trường THPT Thạch Thất.Ban giám hiệu yêu cầu các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Sở GDĐT Hà Nội (báo cáo);
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo);
- BCHCĐ, BTĐT (để thực hiện);
- Tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng (thực hiện);
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên (thực hiện);
- Website nhà trường;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
 
Nguyễn Hữu Khương
 
 


 
 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
chung cu times city, to chuc su kien, hotdeal, mua chung, phim hay, tai facebook, gach inax, to chuc su kien