Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 206
  • Tháng hiện tại: 12176
  • Tổng lượt truy cập: 1535938

Liên kết nhanh

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NĂM 2021

Đăng lúc: Thứ sáu - 03/09/2021 20:16 - Người đăng bài viết: THPT Thạch Thất
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  
Trường THPT THẠCH THẤT  
       
QUYẾT TOÁN THU HỌC PHÍ
NĂM HỌC 2020-2021
       
STT Diễn giải  Số tiền  Ghi chú
A Dự toán       1.488.270.000  
1 Tổng số thu học kỳ I          746.700.000  
2 Tổng số thu học kỳ II          741.570.000  
B Tổng thu thực tế       1.488.270.000  
  Tổng số thu học kỳ I          746.700.000  
  Tổng số thu học kỳ II          741.570.000  
C Chênh lệch                             -    
  Tổng số thu học kỳ I                             -    
  Tổng số thu học kỳ II                             -   0
       
  Thuyết minh số chênh lệch cụ thể theo biểu đính kèm  
       
    Ngày 30 tháng 7 năm 2021
  Người lập Hiệu trưởng
       
       
       
       
  Nguyễn Khắc Dũng  Nguyễn Hữu Khương
 
 
 
 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  
Trường THPT THẠCH THẤT  
       
QUYẾT TOÁN THU, CHI TIỀN NƯỚC UỐNG HỌC SINH
NĂM HỌC 2020-2021
       
STT Diễn giải  Số tiền  Ghi chú
A Tổng thu      61.110.000  
1 Tổng số thu học kỳ I      61.110.000  
2 Tổng số thu học kỳ II                      -    
B Tổng chi      61.110.000  
  Số chi theo phiếu chi :      61.110.000  
  Số chi theo phiếu chi ....    
C Chênh lệch                      -    
       
       
    Ngày 20 tháng 07 năm 2021
  Người lập Hiệu trưởng
       
       
       
       
  Nguyễn Khắc Dũng  Nguyễn Hữu Khương
 
 
 
 
 
 
 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  
Trường THPT THẠCH THẤT  
       
QUYẾT TOÁN THU, CHI TIỀN SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ
NĂM HỌC 2020-2021
       
STT Diễn giải  Số tiền  Ghi chú
A Tổng thu    215.160.000  
1 Tổng số thu học kỳ I    107.820.000  
2 Tổng số thu học kỳ II    107.340.000  
B Tổng chi    215.160.000  
  Số chi theo phiếu chi :    107.820.000  
  Số chi theo phiếu chi :    107.340.000  
C Chênh lệch                      -    
       
       
    Ngày 20 tháng 07 năm 2021
  Người lập Hiệu trưởng
       
       
       
  Nguyễn Khắc Dũng  Nguyễn Hữu Khương
 
 
 
 
   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính  
  Đơn vị: Trường THPT Thạch Thất CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 Chương: 422 Khoản: 074 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
       
    Ngày  15 tháng 04 năm 2021  
             
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021  
(Kèm theo Quyết định số  092/QĐ - THPTTT ngày 15/04/2020 của Hiệu trưởng Trường THPT Thạch Thất)  
         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  
 
         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng  9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;  
 
 
        ĐV tính: nghìn đồng  
Số
TT
Nội dung Dự toán năm Ước thực
hiện quý I
Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) Ước thực hiện quý IV năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)  
1 2 3 4 5 6  
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 3.833.298 147.923      
I Thu phí, lệ phí 3.833.298 147.923                     4                     4  
1 Thu phí, lệ phí 3.833.298 147.923 4 4  
1.1 Nộp ngân sách "Phí Thi TSĐH" 35.298                      -                      -                      -  
1.2 Lệ phí để lại "Học phí" 1.683.000        
1.3 Học thêm dạy thêm 1.900.000          147.923      
1.4 Sổ liên lạc điện tử 80.000        
1.5 BHXH Cấp CSSKBĐ 65.000        
1.6 KP dạy nghề PT 70.000        
B Dự toán chi ngân sách nhà nước        15.221.807       3.602.047                   24                    24  
I Nguồn ngân sách trong nước        15.221.807       3.602.047                23,7                   24  
1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề        15.191.179       3.602.047                23,7                   24  
1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên "Tiền lương, phụ cấp tính chất theo lương mức lương cơ sở 1210.000đ/tháng"        15.191.179       3.602.047                23,7                   24  
II Nguồn kinh phí thực hiện không thường xuyên 30.628 0 0 0  
2.1 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên "Hỗ trợ chi phí học tập" 30.628                      -                      -                      -  
2.2 Kinh phí mua sắm ngoài định mức 0 0 0 0  
             
      Ngày       tháng  04 năm 2021  
      Thủ trưởng đơn vị  
         
         
         
         
      Nguyễn Hữu Khương  
             
   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính  
  Đơn vị: Trường THPT Thạch Thất CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 Chương: 422 Khoản: 074 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
       
    Ngày  15 tháng 07 năm 2021  
             
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021  
(Kèm theo Quyết định số  092/QĐ - THPTTT ngày 15/04/2020 của Hiệu trưởng Trường THPT Thạch Thất)  
         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  
 
         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng  9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;  
 
 
        ĐV tính: nghìn đồng  
Số
TT
Nội dung Dự toán năm Ước thực
hiện 6 tháng đầu năm
Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) Ước thực hiện quý IV năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)  
1 2 3 4 5 6  
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 3.833.298 615.405      
I Thu phí, lệ phí 3.833.298 615.405                   16                   16  
1 Thu phí, lệ phí 3.833.298 615.405 16 16  
1.1 Nộp ngân sách "Phí Thi TSĐH" 35.298                      -                      -                      -  
1.2 Lệ phí để lại "Học phí" 1.683.000        
1.3 Học thêm dạy thêm 1.900.000          615.405      
1.4 Sổ liên lạc điện tử 80.000        
1.5 BHXH Cấp CSSKBĐ 65.000        
1.6 KP dạy nghề PT 70.000        
B Dự toán chi ngân sách nhà nước        15.221.807       7.087.663                   47                    47  
I Nguồn ngân sách trong nước        15.221.807       7.087.663                46,6                   47  
1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề        15.191.179       7.087.663                46,7                   47  
1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên "Tiền lương, phụ cấp tính chất theo lương mức lương cơ sở 1210.000đ/tháng"        15.191.179       7.087.663                46,7                   47  
II Nguồn kinh phí thực hiện không thường xuyên 30.628 0 0 0  
2.1 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên "Hỗ trợ chi phí học tập" 30.628                      -                      -                      -  
2.2 Kinh phí mua sắm ngoài định mức 0 0 0 0  
             
      Ngày       tháng  07 năm 2021  
      Thủ trưởng đơn vị  
         
         
         
         
      Nguyễn Hữu Khương  
             
   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính  
  Đơn vị: Trường THPT Thạch Thất CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 Chương: 422 Khoản: 074 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
       
    Ngày  15 tháng 10 năm 2021  
             
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021  
(Kèm theo Quyết định số  092/QĐ - THPTTT ngày 15/04/2020 của Hiệu trưởng Trường THPT Thạch Thất)  
         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  
 
         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng  9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;  
 
 
        ĐV tính: nghìn đồng  
Số
TT
Nội dung Dự toán năm Ước thực
hiện 6 tháng đầu năm
Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) Ước thực hiện quý IV năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)  
1 2 3 4 5 6  
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 3.833.298 974.348      
I Thu phí, lệ phí 3.833.298 974.348                   25                   25  
1 Thu phí, lệ phí 3.833.298 974.348 25 25  
1.1 Nộp ngân sách "Phí Thi TSĐH" 35.298            48.835                 138                 138  
1.2 Lệ phí để lại "Học phí" 1.683.000          305.078      
1.3 Học thêm dạy thêm 1.900.000          620.435      
1.4 Sổ liên lạc điện tử 80.000        
1.5 BHXH Cấp CSSKBĐ 65.000        
1.6 KP dạy nghề PT 70.000        
B Dự toán chi ngân sách nhà nước        15.221.807     10.518.962                   69                    69  
I Nguồn ngân sách trong nước        15.221.807     10.518.962                69,1                   69  
1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề        15.191.179     10.518.962                69,2                   69  
1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên "Tiền lương, phụ cấp tính chất theo lương mức lương cơ sở 1210.000đ/tháng"        15.191.179     10.518.962                69,2                   69  
II Nguồn kinh phí thực hiện không thường xuyên 30.628 0 0 0  
2.1 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên "Hỗ trợ chi phí học tập" 30.628                      -                      -                      -  
2.2 Kinh phí mua sắm ngoài định mức 0 0 0 0  
             
      Ngày       tháng  10 năm 2021  
      Thủ trưởng đơn vị  
         
         
         
         
      Nguyễn Hữu Khương  
 

 
 
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
chung cu times city, to chuc su kien, hotdeal, mua chung, phim hay, tai facebook, gach inax, to chuc su kien