Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 22
  • Tháng hiện tại: 3346
  • Tổng lượt truy cập: 1390199

Liên kết nhanh

Kế hoạch thực hiện năm học 2019-2020

Đăng lúc: Thứ bảy - 26/10/2019 08:01 - Người đăng bài viết: THPT Thạch Thất
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 158/KH-THPTTT Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020

 
 
 
 

PHẦN 1. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
 
Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục; Công văn số 3892/BGDĐT GDTrH ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 của ngành giáo dục; Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Công văn số 3828/SGDĐT-GDPT ngày 04/9/2019 của Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 - 2020;
Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019, phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Sở GDĐT Hà Nội;
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường THPT Thạch Thất và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường.
 
PHẦN 2. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020
I. HỌC SINH
Khối Số học sinh Số lớp Ghi chú
Tuyển mới/
chuyển đến
Lên lớp Lưu ban Học lại Tổng số
10 666 0 0 0 666 15 01 HS chuyển từ Thái Bình về) 01 HS xin đi du học Trung Quốc
11 04 668 0 0 671 15 Chuyển đi: 01
12 01 581 0 0 582 14 0
Tổng 1919 44 Tăng 01 lớp
 
II. CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
  1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên
   - Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 108, trong đó:
          + CBQL: 04;
+ Nhân viên: 12.
          + Giáo viên: 92; tỉ lệ GV/lớp = 2,09
 - Trình độ đào tạo của giáo viên: 100% đạt chuẩn, có 10 Thạc sĩ (9%), 06 giáo viên đang học Cao học.
2. Cơ cấu giáo viên
Môn Toán Tin Hoá Sinh KT
CN
KT
NN
Văn Sử Địa GD CD TD GD QP NN
16 5 9 8 5 4 1 11 5 5 4 6 2 12
Thừa           1                
Thiếu                         1  
 
          III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
Số
phòng học
Số phòng chức năng TS phòng học
Lý - CN Hoá Sinh Ngoại ngữ Tin Đa năng Thư viện
Hiện có 1 1 1 0 2 0 1 24
 
  IV. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC
  1. Môi trường bên trong
  1.1. Điểm mạnh:
 - Công tác tổ chức quản lý của BGH: Lãnh đạo nhà trường dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế, thể hiện tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Công tác triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới, được sự đồng thuận cao của CB, GV, NV.
 - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được đào tạo cơ bản, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển; chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của đa số giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời kì mới.
 - Nhà trường có truyền thống 53 năm Dạy tốt - học tốt; nền nếp, kỷ cương được duy trì và từng bước nâng cao đã khẳng định được vị thế trong khu vực, được học sinh và cha mẹ học sinh tin cậy.
 1.2. Điểm yếu:
 - Tổ chức quản lý của Ban Giám hiệu:
          + Chưa được tự chủ trong công tác tuyển chọn giáo viên có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cao.
          + Việc đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn mang tính động viên nên chưa phát huy hết năng lực, trình độ, nhiệt huyết của một số giáo viên.
 - Đội ngũ giáo viên, nhân viên:
+ Cơ cấu chưa hợp lý, còn thừa thiếu cục bộ ở một số bộ môn; số giáo viên trong độ tuổi sinh con nhiều gây khó khăn trong việc phân công lao động và bố trí nhân sự.
+ Đội ngũ giáo viên cốt cán ở các bộ môn còn ít; một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong công tác giảng dạy, giáo dục học sinh; trình độ ngoại ngữ, khả năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy và khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên chưa cao.
+ Việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá thực hiện chưa triệt để nên chưa thực sự hiệu quả; còn hiện tượng dạy chay, kỹ năng sử dụng đồ dùng dạy học còn yếu.
          + Đời sống kinh tế của CBVC nhà trường còn nhiều khó khăn nên ảnh hưởng tới quá trình học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
 - Chất lượng học sinh: Năm học 2018 - 2019 còn 0,44% học sinh có học lực TB; tỷ lệ học sinh đạt giải cấp thành phố chưa cao; ý thức học tập, rèn luyện của một số ít học sinh chưa tốt.
           - Cơ sở vật chất chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, hiện đại; nguồn lực tài chính thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu giáo dục chất lượng cao. Nhà trường đang trong giai đoạn xây dựng, cải tạo nên các phòng học bộ môn, phòng chức năng còn hạn chế trong việc phục vụ công tác dạy và học.
 
2. Môi trường bên ngoài
2.1. Thời cơ:
           - Kinh tế đất nước đang phát triển, tình hình an ninh xã hội đảm bảo, đời sống văn hóa lành mạnh.
           - Xu thế toàn cầu hóa, đổi mới giáo dục và sự phát triển khoa học công nghệ, diễn ra trên quy mô lớn; nhu cầu giáo dục chất lượng cao rất lớn và ngày càng tăng.
           - Sự nghiệp giáo dục được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, kinh phí đầu tư tăng; nhà trường đã có sự tín nhiệm của học sinh và cha mẹ học sinh trong khu vực.
2.2. Thách thức:
 - Yêu cầu đổi mới giáo dục theo Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.
 - Nhu cầu về chất lượng giáo dục cao của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
           - Cơ chế, chính sách quản lý của Nhà nước hiện tại vẫn chưa đồng bộ tạo nên những rào cản nhất định cho sự phát triển của trường.
 - Đời sống giáo viên còn khó khăn khiến một bộ phận giáo viên chưa chuyên tâm với công việc. Nhà nước chưa cho phép các nhà trường có chính sách riêng về tài chính để thu hút giáo viên giỏi.
 
PHẦN 3. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 
I. MỤC TIÊU CHUNG
          Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong nhà trường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội và cộng đồng của học sinh. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn địa phương. Thực hiện tốt quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục. Quan tâm thoả đáng tới việc bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ CBVC; xây dựng nhà trường thân thiện, nội bộ dân chủ, đoàn kết.
 
II. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Học sinh
1.1. Huy động và duy trì sĩ số:
   - Huy động học sinh: Đảm bảo tuyển sinh đúng theo chỉ tiêu được giao.
   - Tỉ lệ học sinh bỏ học: Dưới 0,2%
1.2. Chất lượng giáo dục:
 - Xếp loại hạnh kiểm:
Xếp loại Thực hiện
năm học 2018 - 2019
Chỉ tiêu
năm học 2019 - 2020
Tốt 98,3% 98,5%
Khá  1,7%  1,0%
TB 0  0,5%
Y 0  0
 - Xếp loại học lực:
Xếp loại Thực hiện
năm học 2018 - 2019
Chỉ tiêu
năm học 2019 - 2020
Giỏi 35,8% 37%
Khá 63,8% 62%
TB 0,44%  1%
Y 0  0
       
 - Học sinh giỏi các môn văn hoá, các hội thi: Mỗi bộ môn dự thi có ít nhất 01 giải Khuyến khích trở lên.
 - Tỉ lệ tốt nghiệp THPT: 100%; tỉ lệ đỗ Đại học - Cao đẳng: 90%
 
2. Đánh giá viên chức
2.1. Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GV, chuẩn Hiệu trưởng: 96 người
+ Loại Xuất sắc: 20%
+ Loại Khá: 78,5%
+ Loại Trung bình: 1,5%
+ Loại Kém: 0
2.2. Đánh giá xếp loại công chức, viên chức, LĐHĐ: 108 người
+ Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 16%
+ Hoàn thành Tốt nhiệm vụ: 82,5%
+ Hoàn thành nhiệm vụ: 1,5%
+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 0%
  2.3. Đánh giá thi đua cuối năm
   - Cá nhân:
+ Lao động tiên tiến: 100 %
+ Đề nghị công nhận CSTĐ cấp cơ sở: 20 %
   - Tập thể:
  + Trường đạt: Tập thể LĐ Xuất sắc
 + Tổ CM: 02 tổ đạt tập thể lao động tiên tiến
 
III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
          1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành của Sở GDĐT Hà Nội lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019).
2. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu và các nhóm giải pháp cơ bản của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện nhà trường, gắn với việc tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác, đổi mới hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.
Tổ chức rà soát, mua sắm, bổ sung các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập theo yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo.
3. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục theo hướng giao quyền tự chủ cho các bộ phận, các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và cá nhân thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt chức năng giám sát của xã hội và kiểm tra của cấp trên, tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác của các tổ, bộ phận.
Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo tiêu chí cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp điều kiện nhà trường, gắn với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
4. Thực hiện tốt các phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá tích cực; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy và học.
Tích cực ứng dụng CNTT trong nhà trường, đảm bảo an toàn thông tin mạng; tổ chức và quản lý tốt các hoạt động chuyên môn trực tuyến qua mạng để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên “nghiên cứu bài học”; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh.
Thực hiện việc đánh giá đội ngũ theo chuẩn/tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ; Thông tư số 20/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và Quy định về đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1461/QĐ-SGDĐT ngày 25/7/2018 của Sở GDĐT Hà Nội; quan tâm thỏa đáng tới việc tạo động lực và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để từng bước thực hiện chương trình giáo dục trung học hiện hành theo hướng tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới;
6. Thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp theo Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đổi mới nội dung và phương thức giáo dục hướng nghiệp phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương; huy động sự tham gia của cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp trong công tác giáo dục hướng nghiệp; phát triển đội ngũ giáo viên, cộng tác viên làm công tác hướng nghiệp trong nhà trường.
 
IV. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
  1. Thực hiện kế hoạch giáo dục
1.1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo
a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh
 - Tiếp tục triển khai Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
+ Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học theo kế hoạch thời gian của Sở GDĐT Hà Nội, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.
+ Tổ chức dạy học tự chọn: Trên cơ sở kế hoạch dạy học được nhà trường phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên thiết kế tiến trình dạy học cụ thể. Mỗi chủ đề có thể được thực hiện ở nhiều tiết học, mỗi tiết có thể chỉ thực hiện một hoặc một số bước trong tiến trình sư phạm của bài học. Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ trên lớp, chú trọng giao nhiệm vụ học tập ở nhà cho học sinh.
+ Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực, nguyện vọng của học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông. Môn học tự chọn của ban Cơ bản thực hiện bằng cách sử dụng SGK biên soạn theo chương trình chuẩn kết hợp với chủ đề tự chọn bám sát để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kỹ năng.
b) Xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực
           - Tiếp tục rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hơp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu.
 - Chỉ đạo và hướng dẫn các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong môn học và các chủ đề liên môn theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực giúp học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn; chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.
 - Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được lãnh đạo nhà trường phê duyệt vào đầu năm học để triển khai thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.
c) Nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong trường và cụm trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá thông qua nghiên cứu bài học và đánh giá giờ dạy của giáo viên; vận dụng các tiêu chí phân tích, rút kinh nghiệm bài học và tổ chức các hoạt động chuyên môn qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 và Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ GDĐT.
1.2. Tổ chức dạy học ngoại ngữ
a) Tổ chức dạy học môn Tiếng Anh
 - Tiếp tục thực hiện chương trình SGK mới đối với các lớp đã học chương trình lớp 10 và 11 mới theo lộ trình trong công văn số 2665/SGDĐT-GDTrH ngày 01/7/2016 của Sở GDĐT Hà Nội.
 - Giáo viên Tiếng Anh có đầy đủ hồ sơ chuyên môn: Bài soạn, sổ điểm cá nhân, sổ báo giảng, hồ sơ lưu bài kiểm tra (tổng hợp % của các bài KT 1 tiết), sổ dự giờ, sách tham khảo và sổ theo dõi tự bồi dưỡng chuyên môn; khuyến khích soạn giáo án điện tử, sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và thực hiện đổi mới phương pháp ngay trong từng bài soạn, chuẩn bị những nội dung cụ thể cho từng đối tượng học sinh.
b) Tổ chức kiểm tra, đánh giá môn tiếng Anh
 - Tiếp tục đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Anh tại các lớp dạy - học chương trình SGK tiếng Anh mới theo Công văn số 7972/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2013; Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014; Quyết định số1101/QĐ-BGDĐT ngày 6/4/2016; Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 7/7/2016 về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông của Bộ GDĐT;
 - Hình thức kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Anh kết hợp hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan. Điểm kiểm tra nói sẽ được kiểm tra thường xuyên trên lớp, bảo đảm đủ số đầu điểm tối thiểu theo quy định đối với từng khối lớp. Đề kiểm tra 1 tiết và học kỳ phải có đầy đủ các kỹ năng nghe, đọc, viết trong đó: nghe 20 - 25%, đọc 25 - 30%, viết 20 - 25% và kiến thức ngôn ngữ 25 - 30%. Việc ra đề kiểm tra theo hướng đòi hỏi người học phải thông hiểu, biết vận dụng kiến thức. Hạn chế việc chỉ đánh giá mức độ ghi nhớ, khắc phục tình trạng kết quả kiểm tra đánh giá phản ánh không đúng chất lượng dạy và học, không đảm bảo chính xác, công bằng, gây tác động tiêu cực đến quá trình dạy và học. Khuyến khích giáo viên soạn phần kiểm tra nói trong đề 1 tiết và học kỳ.
1.3. Đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp
           - Triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
 - Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh ở trong và ngoài nhà trường. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường lao động nhằm định hướng các hoạt động giáo dục phù hợp với các yêu cầu của xã hội đồng thời đáp ứng nguyện vọng của học sinh; tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12.
          - Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường. Thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp. Tăng cường huy động các nguồn lực tài chính và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động dạy học/giáo dục trong nhà trường theo hướng thực học, lý thuyết gắn với thực hành và thực tiễn phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và phân luồng đạt hiệu quả.
 - Bố trí thời lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp 9 tiết/lớp/năm học: Ở lớp 10 thực hiện tích hợp Hoạt động giáo dục hướng nghiệp vào môn Công nghệ phần “Tạo lập doanh nghiệp”. Ở lớp 11,12 tích hợp vào Hoạt động GDNGLL. Phối hợp với Trung tâm GDTX - GDNN Thạch Thất tổ chức dạy nghề phổ thông cho học sinh khối 11 theo định hướng mở rộng mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương, mô hình phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường THPT đào tạo kỹ năng nghề trong chương trình hướng nghiệp.
1.4. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật
 - Thực hiện cuộc vận động “Thanh niên làm theo lời Bác”học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục học sinh về đạo đức, tư tưởng, lối sống, đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng tập thể lớp vững mạnh, không để các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường, kiên quyết bài trừ các hiện tượng tiêu cực trong học đường. Đẩy mạnh việc giáo dục giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh nhất là Luật giao thông đường bộ và Luật phòng chống ma túy.
 - Chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất,… theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT Hà Nội.
1.5. Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể”đầu năm học mới
 - Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể”đầu năm học mới giúp học sinh lớp 10 làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường, tổ chức các hoạt động để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh.
 - Coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện; nhận xét định tính và định lượng các hoạt động về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động.
 - Tiếp tục tổ chức cho học sinh tập thể dục trong giờ nghỉ giữa tiết 2 và tiết 3 (buổi sáng), giữa tiết 3 và tiết 4 (buổi chiều) các buổi học thứ Ba, thứ Sáu hằng tuần trong suốt năm học.
1.6. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa
 - Công tác tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kĩ năng sống góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
+ Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng với thời lượng 2 tiết/tháng.
+ Tích hợp nội dung Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và môn Giáo dục công dân như sau: Lớp 10 - chủ đề pháp luật và đạo đức; lớp 11 - các chủ đề về kinh tế và chính trị - xã hội; lớp 12 - các chủ đề về pháp luật.
+ Lồng ghép nội dung giáo dục Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc vào HĐGD NGLL ở lớp 10.
           - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 5814/BGDĐT-GDTrH ngày 07/12/2017 về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017 - 2018 thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, TDTT; hội thi Tin học; ngày hội đọc sách,...phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ học sinh và học sinh, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các tổ, bộ phận, đoàn thể nhằm tạo các sân chơi bổ ích, lí thú cho học sinh.
           - Tích cực hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”lồng ghép vào các HĐGD NGLL của cả 3 khối lớp nhằm xây dựng môi trường sư phạm tiến bộ, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng, kết hợp giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, cùng với phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, nhà trường cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động các đợt thi đua theo chủ điểm, chủ đề nhân các ngày Lễ lớn để tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiếu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.
 - Tổ chức và làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam. Tăng cường thực hiện các chương trình ngoại khóa vào các giờ chào cờ đầu tuần, giờ sinh hoạt lớp; phối hợp tốt với Ban đại diện CMHS và các tổ chức xã hội khác trong việc chăm lo giáo dục học sinh.
          1.7. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong các nhà trường
 - Phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử trong trường học nhằm xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện. Tăng cường các hoạt động văn hóa - văn nghệ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu nghệ thuật giúp học sinh hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.
           - Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội trong các nhà trường. Chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong năm học gắn với duy trì thực hiện nền nếp, kỷ cương trường học.
           - Tổ chức phát động tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời”và tổ chức Ngày hội đọc sách bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
         
2. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá
2.1. Đối mới phương pháp dạy học
             - Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh. Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học; tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kĩ thuật - toán (Science - Technology - Engineering - Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan. Triển khai có hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh trung học và Cuộc thi khoa học kĩ thuật năm học 2019 - 2020 theo hướng dẫn của Sở GDDT Hà Nội.
           - Tập trung rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.
 - Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, dạy học theo dự án trong các môn học, tăng cường rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh. Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của GV và HS nhằm hình thành cho học sinh năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức được học.
 - Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động chuyên môn của nhà trường qua mạng; xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán ở các bộ môn để tạo sự đồng đều; bồi dưỡng giáo viên về PPDH tích cực, tổ chức “Dạy học hiệu quả”; tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm, tích cực ứng dụng các sáng kiến, cải tiến vào thực tế; chú trọng phát huy tính tích cực và hứng thú học tập của HS và vai trò chủ đạo của GV trong tổ chức quá trình dạy học; tích cực ứng dụng CNTT phù hợp với nội dung bài học.
 - Đổi mới đánh giá giờ dạy của giáo viên, xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy dựa trên Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT. Triển khai công tác dự giờ thăm lớp theo cả hai hình thức đột xuất và định kì; Ban giám hiệu phân công thường xuyên dự giờ thăm lớp theo báo giảng của tất cả giáo viên; tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn tổ chức dự giờ toàn bộ giáo viên của tổ, nhóm trong năm học; mỗi giáo viên dự giờ đồng nghiệp 04 tiết/học kỳ.
 - Tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn, tổ chức hội thảo cấp trường và hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp cụm, cấp thành phố. Tập trung bồi dưỡng giáo viên, nhất là giáo viên trẻ để đảm bảo 100% giáo viên nắm vững chương trình, SGK, có kỹ năng đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá, sử dụng thiết bị, ứng dụng CNTT và truyền thông.
2.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
 - Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như dạy học trực tuyến, trường học kết nối... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh tự học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
 - Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học theo Công văn số 3162/BGDĐT-GDTrH ngày 24/6/2015 của Bộ GDĐT và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học; tăng cường tổ chức các hoạt động như: Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh, ngày hội công nghệ thông tin, ngày hội sử dụng ngoại ngữ, ngày hội đọc sách,…; khuyến khích giáo viên và học sinh khai thác, sử dụng tối đa tác dụng của các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn, thư viện trường học.
 - Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Liên Bộ GDĐT, Bộ VHTTDL nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá để rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội cho giáo viên và học sinh.
2.3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá
a) Tổ chức các hoạt động kiểm tra đánh giá
 - Tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ, cả lý thuyết và thực hành chặt chẽ, nghiêm túc, theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; bảo đảm thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
+ Giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan; bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng từng môn học. Khi chấm bài kiểm tra có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh; quan tâm hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
+ Đối với môn Giáo dục công dân: Giáo viên dạy môn GDCD phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nhận xét về hạnh kiểm của học sinh; giáo viên GDCD chuyển kết quả nhận xét sau mỗi học kỳ, năm học cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm ghi nội dung vào nhận xét cuối năm học ở phần dành cho nhận xét của GVCN trong học bạ.
  + Đối với các môn khoa học xã hội (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí): Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, ra đề theo hướng mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và được trình bày chính kiến của bản thân; hạn chế ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.
  + Môn Thể dục thực hiện đánh giá bằng nhận xét.       
 - Đổi mới công tác đánh giá năng lực học sinh
+ Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,...) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.
+ Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Giáo viên coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát, đánh giá quá trình và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh; nhận xét định tính và định lượng về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tế hay không.
+ Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Khi chấm bài kiêm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiên bộ của học sinh. Đối với học sinh có kết quả bài kiểm tra định kì không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập (quá trình học tập tốt nhưng kết quả kiểm tra quá kém hoặc ngược lại), giáo viên cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu thấy cần thiết và hợp lí thì có thể cho học sinh kiểm tra lại.
           - Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối”về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triên năng lực học sinh. Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường, tiến tới xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn.
b) Xây dựng đề kiểm tra
 - Căn cứ vào Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2012 của Bộ GDĐT, tiếp tục tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kĩ thuật, kĩ năng ra đề, soạn đáp án và hướng dẫn chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.
 - Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra 1 tiết, cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết (nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học); Thông hiểu (diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập); Vận dụng (kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học); Vận dụng cao (vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống).
 - Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.
 - Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; thực hiện việc ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có câu hỏi 1 lựa chọn đúng; tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết, vận dụng định dạng đề thi Tiếng Anh đối với học sinh học theo chương trình thí điểm theo Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 đối với môn ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12.
 
3. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí
          3.1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
a) Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho giáo viên và CBQLGD về đường lối, quan điểm phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
 - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo’’ để xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có ý thức rèn luyện phẩm chất theo các tiêu chí của “Nhà giáo mẫu mực”, có năng lực sư phạm vững vàng.
             - Chọn cử cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Bộ GDĐT, Sở GDĐT Hà Nội tổ chức cho giáo viên cốt cán về chương trình giáo dục phổ thông mới; về đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; về xây dựng nội dung giáo dục địa phương đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.
b) Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT.
 - Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng; bồi dưỡng cho các giáo viên về các nội dung: dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; dạy học Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh; tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tổ chức công tác nghiên cứu KHKT và tham gia cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học; giáo dục kĩ năng sống; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, giáo viên tư vấn tâm lí học đường,...
 - Tích cực đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong nhà trường. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nổi”để tổ chức, chỉ đạo và hồ trợ hoạt động bồi dường giáo viên, cán bộ quản lý; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, Sở GDĐT (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.
 - Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên môn tiếng Anh, tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triên khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”. Những giáo viên chưa đạt chuân năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh thì được bố trí đi học để đạt chuẩn theo yêu cầu trước khi phân công dạy học, bảo đảm bố trí, sử dụng có hiệu quả.
 - Tổ chức tốt thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, chọn cử và bồi dưỡng giáo viên dự thi các cấp. Động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.
3.2. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục
a) Chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốc phòng - an ninh, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học; từng bước khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ.
b) Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy.
 
4. Phát triển trường lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
4.1. Phát triển trường lớp
 - Tiếp tục tham mưu với các cấp quản lý giáo dục và chính quyền về phát triển quy mô trường, lớp tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020.
 - Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn, thân thiện để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
4.2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có
           - Thực hiện nghiêm túc Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường, tích cực huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định.
           - Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiếu đã ban hành theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.
 - Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục.
 - Giáo viên tích cực sử dụng thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, khai thác triệt để cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo việc dạy học chất lượng, hiệu quả. BGH chỉ đạo, tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.
 - Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh diện chính sách.
 
5. Đổi mới công tác quản lý nhà trường
5.1. Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục
a) Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành trên cơ sở quyền tự chủ và phân cấp, phân quyền đối với cơ sở giáo dục, bảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học.
 - Tổ chức nghiên cứu, quán triệt đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh quản lý theo quy định tại các văn bản hiện hành. Khắc phục triệt để tình trạng thực hiện sai chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí việc làm và từng chức danh quản lý.
 - Xây dựng quy chế làm việc và các loại kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của nhà trường bảo đảm tính khoa học và tính khả thi. Hiệu trưởng trực tiếp phê duyệt chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của các bộ phận, tổ/nhóm chuyên môn.
b) Tăng cường nền nếp, kỷ cương
 - Thực hiện nghiêm túc Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
           - Thực hiện tốt việc quản lý dạy thêm, học thêm của các tổ chức và cá nhân theo Thông tư 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội và công văn số 2883/SGDĐT-GDTrH ngày 26/7/2016 về việc thực hiện các quy định về dạy thêm học thêm của Sở GDĐT Hà Nội đã ban hành. Không thu các khoản tiền đóng góp ngoài quy định hoặc thu trước thời hạn các khoản tiền trong quy định.
 - Tăng cường nền nếp, kỷ cương trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/2008/BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT về Quy định đạo đức nhà giáo. Thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
 - Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 01 năm 2014 và các văn bản chỉ đạo khác của Bộ GDĐT và Sở GDĐT Hà Nội. Lãnh đạo nhà trường phân công trách nhiệm rõ ràng để tăng cường năng lực và hiệu quả của công tác quản lý; có đủ sổ sách về quản lý và được cập nhật thường xuyên. Quản lí chặt chẽ việc dạy của CBQL và giáo viên thông qua TKB, Lịch báo giảng, Sổ ghi đầu bài...
c) Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục
 - Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các Thông tư và công văn hướng dẫn của Bộ GDĐT nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.
 - Phân công lao động hợp lí, hiệu quả; thực hiện phân cấp quản lý, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hợp tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phát huy năng lực điều hành của người quản lý từ Hiệu trưởng đến giáo viên, nhân viên; tăng cường vai trò trách nhiệm của Tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng trong việc xây dựng các tổ nhóm chuyên môn vững mạnh.
 - Chú trọng hoạt động của tổ bộ môn, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng tập trung giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Tăng cường vai trò của GVCN lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng công tác GVCN lớp.
5.2. Quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011
          a) Quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
 - Ban đại diện CMHS lớp, Ban đại diện CMHS nhà trường phối hợp với nhà trường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với CMHS nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh; tổ chức cho học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè, bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học. Thu - chi tài chính theo sự đồng thuận của CMHS và đảm bảo đúng theo quy định về tài chính và Điều lệ Ban đại diện CMHS.
   - Nhà trường tạo điều kiện thực hiện Điều lệ Ban đại diện CMHS; phổ biến, quán triệt nội dung của Điều lệ Ban đại diện CMHS đến từng cha mẹ học sinh tại buổi họp cha mẹ học sinh đầu năm học trước khi bầu Ban đại diện CMHS; hỗ trợ các hoạt động của cha mẹ học sinh theo nội dung đã được thống nhất trong cuộc họp Ban đại diện CMHS đầu năm học.
b) Công tác xã hội hoá giáo dục
 - Tích cực tuyên truyền và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xã hội hoá giáo dục, đặc biệt là Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 về xã hội hoá giáo dục và Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường cho toàn thể CMHS, Ban đại diện CMHS.
 - Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường làm tốt công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ và cộng tác với nhà trường trong việc thực hiện các hoạt động giảng dạy và giáo dục.
          5.3. Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý, cải cách hành chính nhà trường
           - Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao.
           - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng. Triển khai sử dụng hiệu quả đầy đủ các tính năng của hệ thống quản lí giáo dục điện tử (eSAM) để tăng cường hiệu lực quản lí, bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.
 - Nhập đầy đủ số liệu vào hệ thống EMIS theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu; tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục bằng hình thức trực tuyến.
 - Tăng cường ứng dụng CNTT trong tất cả các hoạt động của nhà trường; kết nối internet khai thác thông tin phục vụ quản lý và báo cáo; nâng cao chất lượng hoạt động của Website nhà trường theo yêu cầu quy trình kĩ thuật ngành CNTT, đảm bảo chặt chẽ tiêu chuẩn CNTT do Bộ quy định về chỉ số thông tin, thu thập số liệu và báo cáo số liệu. Xây dựng cơ sở dữ liệu, triển khai sử dụng các phần mềm quản lý nhân sự, quản lí văn bằng chứng chỉ, quản lý thư viện trường học, xếp thời khóa biểu, trộn đề thi TNKQ.
                                                                                                                                                -
6. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
 - Thực hiện tốt Luật thi đua - khen thưởng trong năm học nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển ở từng đơn vị, tổ chức và toàn nhà trường. Triển khai áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý theo các tiêu chuẩn của Bộ GDĐT. Thực hiện tốt công tác ĐGXL hằng tháng đối với CC, VC, LĐHĐ làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo Quyết định 1461/QĐ-SGDĐT ngày 25/7/2018 của Sở GDĐT Hà Nội.
 - Thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng bộ, của Hội nghị CBVC trên nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Coi trọng việc thanh tra, kiểm tra, kiểm định của cấp trên và công tác tự kiểm tra, kiểm định của nhà trường đối với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chất lượng. Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học của Sở GDĐT.
 - Phối hợp với Công đoàn nhà trường tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần CBVC, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Tham gia đầy đủ các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao do ngành GDĐT và địa phương tổ chức.
V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH
          1. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về giáo dục và việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học.
2. Củng cố và nâng cấp cơ sở vật chất trường học, thiết bị dạy học. Rà soát, kiểm kê lại đồ dùng dạy học hiện có, sắp xếp bảo quản và sử dụng có hiệu quả các đồ dùng dạy học phục vụ cho các khối lớp và xây dựng kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Tăng cường nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên, nhân viên; tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để nâng cao chất lượng dạy và học.
 3. Tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học để thông qua các quy định của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Hà Nội; thống nhất quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, quy định dạy thêm, học thêm, quy định thu chi tài chính,... trên tinh thần tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm của Hiệu trưởng trước cơ quan quản lý cấp trên.
4. Tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”gắn với thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội; triển khai có hiệu quả việc giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh”, “Giáo dục an toàn giao thông”cho học sinh Hà Nội.
5. Tiếp tục đổi mới dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua các hoạt động chuyên môn, tổ chức các sinh hoạt chuyên đề trong nhà trường và cụm trường. Các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học của môn học và các chủ đề tích hợp liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực. Tiếp tục đối mới các hoạt động giáo dục đạo đức học sinh, cách thức tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, triển khai các biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tiêu cực xâm nhập học đường, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực, an toàn.
6. Nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra nội bộ, chủ động tổ chức tự kiểm định chất lượng gắn với việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên trên cơ sở chất lượng và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.
          7. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia các hoạt động của cụm trường Thạch Thất - Quốc Oai. Tổ chức tham gia thi GVDG các môn Văn, Địa lý, Tin học các cấp. Tổ chức cho học sinh thi Olympic, thi KHKT, cấp trường, cấp cụm, thi học sinh giỏi lớp 12 các môn văn hóa cấp thành phố, tham gia cuộc thi Toán học Hà Nội mở rộng. Tổ chức rút kinh nghiệm về các kỳ kiểm tra học kỳ, kiểm tra khảo sát, thi NPT, thi THPT quốc gia. Tăng cường phụ đạo cho học sinh học lực yếu để giữ vững tỉ lệ tốt nghiệp THPT; nâng cao số lượng và chất lượng thi HSG và tỉ lệ đỗ vào Đại học - Cao đẳng.
8. Làm tốt công tác quản lý trên tinh thần “Kỷ cương nghiêm, chất lượng thật, hiệu quả cao”. BGH tích cực dự giờ thăm lớp nhằm tăng cường chỉ đạo hoạt động dạy và học. Cải tiến công tác thông tin đa chiều thông qua việc sử dụng có hiệu quả mạng Internet, Trang thông tin điện tử nhà trường và Sổ liên lạc điện tử. Nâng cao chất lượng dạy, học nghề, thi nghề phổ thông, công tác hướng nghiệp theo các quy định của Bộ GDĐT và Sở GDĐT Hà Nội. Phối hợp chặt chẽ với CMHS làm tốt công tác giáo dục tại gia đình, thúc đẩy học sinh tích cực tự học ở nhà để nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện. Tăng cường công tác xã hội hoá, gắn kết CMHS với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”của nhà trường.
 
          VI. KẾ HOẠCH HẰNG THÁNG
          1. Kế hoạch tháng 8 năm 2019
          Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm cách mạng Tháng Tám
 
CÔNG TÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỈ ĐẠO/
THỰC HIỆN
CHUYÊN MÔN  - Tựu trường năm học mới và giảng dạy từ 15/8/2019 BGH+ GV bộ môn
- Tổ chức tốt tuần sinh hoạt tập thể BGH + Đoàn TN
 - Học chuyên đề bồi dưỡng CBQL, giáo viên theo lịch của Sở GDĐT  CBQL
+ GV bộ môn
 - Học chuyên đề bồi dưỡng CBQL, giáo viên theo lịch của Sở GDĐT;  CBQL
+ GV bộ môn
 - Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 10 và hồ sơ chuyển trường cho học sinh;  PHT phụ trách chuyên môn
 - Tổ chức biên chế các tổ chuyên môn - văn phòng;
 - Phân công GVBM và GVCN các lớp;
 - Triển khai xây dựng kế hoạch chuyên môn; tổ chức thảo luận và thông qua các VB hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn trong năm học;
 - Học chương trình học kỳ I từ ngày 15/8/2019;
 - Triển khai bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 12;
 - Kí cam kết về dạy thêm,học thêm.
 - Triển khai xây dựng các loại hồ sơ đầu năm học;
 - Kiểm tra nội bộ: KT bộ phận TBTN  Ban KTNB
 
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH, NỀN NẾP
 - Tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học”;  PHT phụ trách học sinh và HĐ NGLL
 
 
 - Ổn định nền nếp giảng dạy của giáo viên, nền nếp học tập của học sinh;
 - Triển khai cho HS ký cam kết thực hiện nội quy học sinh, bảo vệ môi trường; thực hiện phong trào Nói không với hiện tượng đánh nhau trong học sinh”và tham gia các chương trình, hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm..;
 - Ngày 19/8: Sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề: Chào năm học mới
- Ngày 24/08: Sinh hoạt lớp với chủ đề: Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian (khối 12); Kỹ năng làm chủ cảm xúc bản thân (Khối 11); Giới và giới tính (khối 10)
- Ngày 26/08: Dạy tiết 1 bài số 1 bộ tài liệu: “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh”
- Ngày 27/08: Thi đường lên đỉnh Olympia cấp trường
 Đoàn trường
+ GVCN lớp
XÂY DỰNG CSVC, NPT  - Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chuẩn bị cho khai giảng năm học; PHT phụ trách CSVC, NPT
 - Chuẩn bị các điều kiện cho học sinh khối 12 thi nghề PT;
 - Triển khai các công tác tổ chức kỳ thi NPT năm 2019 và các công tác của Cụm trưởng cụm thi nghề Thạch Thất theo các văn bản hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội.
CÔNG TÁC KHÁC  - Thực hiện các báo cáo, góp ý theo yêu cầu của Sở Hiệu trưởng
 - Thành lập BTC Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020; BGH
 - Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM; Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới giáo dục; các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành và các hoạt động do địa phương tổ chức; BGH
+ LĐ các đoàn thể
 
 - Hoàn thành việc cấp phát các loại hồ sơ đầu năm;  Tổ Văn phòng
 - Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị;
 - Xây dựng các loại kế hoạch của nhà trường;
Hiệu trưởng
 - Triển khai các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thi NPT cấp THPT năm 2019 với vai trò Cụm trưởng cụm thi nghề phổ thông huyện Thạch Thất.  
 - ĐGXL CC, VC, LĐHĐ tháng 8/2019 CB chủ chốt
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao;  
CÔNG TÁC CỤM TRƯỜNG  - Tham gia Hội nghị Tổng kết công tác Cụm trường Thạch Thất - Quốc Oai năm học 2018 - 2019 Hiệu trưởng
Các PHT
 Thư ký
 
          2. Kế hoạch tháng 9 năm 2019:
          Chủ đề: Truyền thống nhà trường
 
CÔNG TÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỈ ĐẠO/
THỰC HIỆN
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH, NỀN NẾP  - Phát động tháng An toàn giao thông; PHT phụ trách học sinh và HĐ NGLL
 - Ngày 16/9 và 21/9: Tổ chức các HĐ NGLL
 - Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng”cấp trường;
 - Phát động hưởng ứng các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học tự sáng tạo”; các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng “Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”;
 - Tập trung triển khai nội dung “Đổi mới công tác quản lý và giáo dục đạo đức học sinh”, tăng cường công tác quản lý học sinh từ tác phong sinh hoạt đến ý thức học tập trên lớp;
 - Tổ chức cho các lớp HS lao động VSMT;
 - Ngày 5/09 và 9/9: Dạy bộ tài liệu: “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh”
 - Ngày 23/9: Sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề: “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”
 - Ngày 7/9: Sinh hoạt lớp chủ đề: Kỹ năng lắng nghe tích cực, Tinh thần học hỏi (khối 12); Kỹ năng Xác định giá trị (khối 11); Bình đẳng giới (khối 10)
 PHT phụ trách học sinh và HĐ NGLL
Đoàn trường
+ GVCN lớp
 
 
CHUYÊN MÔN
 
 - Giáo viên thực hiện các loại hồ sơ cá nhân;  GVBM
 - Triển khai nội dung họp Hội nghị giáo vụ đầu năm. Các tổ xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ trong cả năm học (Hướng dẫn quy chế chuyên môn, ra đề theo môn tự chọn và đăng kí lịch KT đúng PPCT theo tinh thần đổi mới KTĐG); PHT phụ trách chuyên môn.
 TT, TPCM
 
 
 - Đăng ký làm đồ dùng dạy học; đề tài SKKN; danh hiệu thi đua của tổ chức, cá nhân trong năm học.
 - Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 12; Tổ, nhóm CM
 - Dự giờ thăm lớp; BGH+ Tổ CM
 - Kiểm tra HSCM toàn trường lần 1;  Ban KTNB
 - Các tổ hoàn thiện kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn TTCM
 - Các tổ, nhóm chuyên môn lập kế hoạch thi GVG cấp trường. TTCM, NTCM
XÂY DỰNG CSVC, NPT  - Kiểm tra CSVC, thay thế thiết bị điện, bàn ghế hỏng ở các lớp; vệ sinh, cải tạo cảnh quan nhà trường;  PHT phụ trách CSVC
 - Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy NPT
 - Ngày 13/9: Hoàn thành kiểm tra chéo điều kiện dự thi nghề và nhận quyết định giao chỉ tiêu điều động coi thi, chấm thi nghề PT
 - Ngày 29/9: Thi lí thuyết NPT; Từ ngày 30/9 đến 3/10: thi thực hành NPT.
 - Chỉnh trang trường, lớp, cảnh quan môi trường;
 - Mua sắm bổ sung trang thiết bị, vật tư, hoá chất; NV TBTN
CÔNG TÁC KHÁC  - Tổ chức Khai giảng năm học 2019 - 2020 (5/9/2019)  BGH, BTC
 - Hội nghị cán bộ công chức, viên chức cấp tổ (30/9); Các tổ CM, VP, cá nhân
 - Tham gia ý kiến xây dựng Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019 - 2020;
 - Phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của cá nhân, tổ chuyên môn và nhà trường; Hiệu trưởng
 - Chuẩn bị tổ chức HN CBCC, VC năm học;  
- Đại hội công đoàn trường: 27/9/2019 BGH, BCHCĐ
 - Tổ chức ĐH các Chi đoàn, ĐH Đoàn trường; Đoàn trường
 - Triển khai làm đơn xét miễn giảm các khoản thu; Thu các khoản theo quy định; Tài vụ, GVCN
 - Tổ chức Hội nghị CMHS lần 1 (8/9/2019); BGH, BĐD CMHS, GVCN
 - Hội nghị Ban đại diện CMHS nhà trường, triển khai hoạt động BĐD CMHS các lớp; BGH, BĐD CMHS
 - Ghi sổ đăng bộ, cập nhật số liệu báo cáo đầu năm Văn phòng
 - ĐGXL CC, VC, LĐHĐ tháng 9/2019 CB chủ chốt
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao;  
CÔNG TÁC CỤM  - Tổ chức hội diễn văn nghệ “Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên Thủ đô” cấp trường.  BGH
 BCH Công đoàn
 
3. Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2019
          Chủ đề: Thanh niên với tình bạn, tình yêu và hôn nhân gia đình. Chào mừng ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành giáo dục (15/10), ngày thành lập HLH Phụ nữ Việt Nam (20/10).
         
CÔNG TÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỈ ĐẠO/
THỰC HIỆN
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH, NỀN NẾP  - Tổ chức các HĐ NGLL; - PHT phụ trách học sinh và HĐ NGLL
 - Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”;  
 - Phát động phong trào thi đua Quản lí tốt - Dạy tốt - Học tốt chào mừng ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10, ngày NGVN 20/11;  
 - Tiếp tục triển khai dạy Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh”;  
 - Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp trường; Tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp cụm (nếu có).  
 - Phát động thi viết thư quốc tế UPU;  
 - Ngày 7/10: Sinh hoạt tập thể dưới cờ chủ đề: “Chào mừng 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô”
 - Ngày 21/10: Sinh hoạt tập thể dưới cờ chủ đề:”Tôn trọng - một giá trị sống cao đẹp!”
 - Ngày 28/10: Sinh hoạt tập thể dưới cờ: Tuyên truyền về y tế học đường (Cô Nguyễn Thị Thủy phụ trách).
 - Ngày 29/10: Truyền thông CLB Lãnh đạo trẻ về ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong trường học.
 - Ngày 5/10: Sinh hoạt lớp chủ đề: Kỹ năng giao tiếp và ứng xử (khối 12); Dạy bộ tài liệu Plan chủ đề:
Áp lực từ bạn bè (khối 11), Đặc quyền và sự trói buộc (khối 10).
 - Ngày 19/10: Sinh hoạt lớp chủ đề: Hội thảo về ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam - 20/10
PHT phụ trách học sinh và HĐ NGLL
Đoàn trường
+ GVCN lớp
CHUYÊN MÔN  - Hoàn thiện các loại hồ sơ chuyên môn, ứng dụng phần mềm QL CBVC, quản lý điểm trực tuyến;  PHT phụ trách chuyên môn.
 - Tiếp tục chấn chỉnh, ổn định nền nếp dạy và học trong trường;
Thi HSG thành phố khối 12 (Ngày 03/10/2019) PHT phụ trách chuyên môn
 - Dự giờ thăm lớp; BGH+ Tổ CM
 - Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra hoạt động Thư viện; Ban KTNB
 - Chuyên đề đổi mới PPDH: Nhóm Văn
XÂY DỰNG CSVC, NPT  - Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề PT trong năm học; PHT phụ trách CSVC
 - Kiểm tra sửa chữa CSVC, bổ sung thiết bị;
 - Phối hợp kiểm tra PCCC;
CÔNG TÁC KHÁC  - Tổ chức Hội nghị Viên chức năm học 2019 - 2020 BGH, BCH CĐ
 - Nộp đăng kí thi đua (sau Hội nghị CB,VC);
 - KN 87 năm ngày thành lập Hội LHPN VN; BCH CĐ
 - ĐGXL CC, VC, LĐHĐ tháng 10/2018 CB chủ chốt
 - Kiểm tra hoạt động của Website nhà trường; - BGH
CÔNG TÁC CỤM  - Nộp bài học sinh dự thi KHKT (nếu có)
 - Tham gia các hoạt động của Cụm trường
Hiệu trưởng
Các PHT
 
 
4. Kế hoạch tháng 11 năm 2019
          Chủ đề: Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo. Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019
 
CÔNG TÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỈ ĐẠO/
THỰC HIỆN
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH, NỀN NẾP  - Chấn chỉnh nền nếp học tập và rèn luyện của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;
 - Phát động Thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
PHT phụ trách học sinh và HĐ NGLL
 - Tổ chức các HĐ NGLL;
 - Tiếp tục triển khai dạy Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh”; Tổ chức dạy Tập bài giảng “Lịch sử huyện Thạch Thất”;
 - Tổ chức tự kiểm tra chất lượng GD, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”;
 - Sơ kết phong trào thi đua “Quản lí tốt, Dạy tốt, Học tốt”chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam;
 - Tổ chức HĐ ngoại khoá giờ Chào cờ:
+ Ngày 4/11: Chủ đề “Yêu thương”
+ Ngày 18/11: Tiết 1,2 chung khảo giai điệu tuổi hồng cấp trường.
 - Ngày 9/11: Tổ chức các giờ sinh hoạt lớp theo chủ đề: Kĩ năng thể hiện sự cảm thông (khối 12); Kỹ năng giao tiếp và quyết đoán (khối 11); Bạo lực trên cơ sở giới trong trường học (khối 10)
PHT phụ trách học sinh và HĐ NGLL
Đoàn trường
+ GVCN lớp
 
CHUYÊN MÔN
 - Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường các môn Văn, Địa, Tin học. - PHT phụ trách CM
 - Bồi dưỡng GVDG dự thi cụm;
 - Thao giảng chào mừng ngày 20/11
 - Dự giờ thăm lớp
 - Kiểm tra nội bộ: Các GV được kiểm tra toàn diện - Ban KTNB
XÂY DỰNG CSVC  - Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề; - PHT phụ trách CSVC
 - Trang trí cảnh quan nhà trường; vệ sinh môi trường
 - Bổ sung trang thiết bị thí nghiệm, thực hành - NV TBTN
CÔNG TÁC KHÁC  - Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam - BGH, BTC
 - Báo cáo Sở giữa học kỳ I; - Hiệu trưởng
 - ĐGXL CC, VC, LĐHĐ tháng 11/2019  
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.  
 
5. Kế hoạch công tác tháng 12/2019
          Chủ đề: Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chào mừng ngày thành lập QĐND VN và ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12).
 
CÔNG TÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỈ ĐẠO/
THỰC HIỆN
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH, NỀN NẾP  - Tổ chức các HĐNGLL; - PHT phụ trách học sinh và HĐ NGLL
 - Triển khai tháng hành động phòng chống AIDS;
 - Giáo dục truyền thống nhân ngày 22/12;
 - Tiếp tục triển khai dạy Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh”;
 - Tổ chức ngoại khoá giờ Chào cờ:
+ Ngày 2/12: chủ đề “Nói không với tệ nạn xã hội” - mời công an huyện nói chuyện về phòng chống ma túy
+ Ngày 16/12: chủ đề: “Chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam”
+ Ngày 23/12: Chủ đề “Chúc mừng Giáng sinh và chào năm mới 2020”
 - Ngày 7/12: Tổ chức sinh hoạt lớp chủ đề: Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn (khối 12); Vòng tròn bạo lực (khối 10); Bắt nạt qua phương tiện điện tử (khối 11)
- PHT phụ trách học sinh và HĐ NGLL
- Đoàn trường
+ GVCN lớp
CHUYÊN MÔN  - Tổ chức kiểm tra học kỳ I; PHT phụ trách CM
 - Điều chỉnh phân công giảng dạy; Các tổ CM, GV
 - Rà soát chương trình, thống nhất kế hoạch ôn tập, hướng dẫn ôn tập kiểm tra học kỳ I;
 - Hoàn thành đồ dùng dạy học dự thi cấp trường;
 - ĐGXL HL - HK học sinh, duyệt KQGD học kì I; GVCN
 - Kiểm tra nội bộ: Các GV được kiểm tra toàn diện Ban KTNB
 - Ngoại khóa “Văn học dân gian” Nhóm Văn
 - Kết thúc chương trình học kỳ I ngày 27/12/2019;
 - Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề;
PHT phụ trách chuyên môn
 - Phân công chuyên môn học kỳ 2 năm học 2019 - 2020  
XÂY DỰNG CSVC  - Kiểm tra công tác bảo quản, sử dụng trang thiết bị dạy học theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục và các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia; PHT phụ trách CSVC
 - Kiểm kê tài sản hết năm 2019;
 - Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề;
 
 
CÔNG TÁC KHÁC
 - Đánh giá thi đua - khen thưởng giáo viên, nhân viên và học sinh học kỳ I. HĐ TĐ - KT
 - Sơ kết học kỳ I, quán triệt nhiệm vụ học kỳ II; BGH
 - Thanh quyết toán tài chính hết năm 2019; Tài vụ
 - ĐGXL CC, VC, LĐHĐ tháng 12/2019 CB chủ chốt
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.  
CÔNG TÁC CỤM  - Tổ chức tham gia Hội thi GVDG cấp cụm trường;
 
Hiệu trưởng
Các PHT
 
 
6. Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2020
          Chủ đề: Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Chào mừng ngày học sinh, sinh viên toàn quốc (9/1).
 
CÔNG TÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỈ ĐẠO/
THỰC HIỆN
 
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH, NỀN NẾP
 - Tổ chức các HĐ NGLL; PHT phụ trách học sinh và HĐ NGLL;
 
Đoàn trường
+ GVCN lớp
 - Ổn định nền nếp, kỷ cương học tập, rèn luyện của học sinh đầu học kỳ II
 - Tiếp tục triển khai dạy Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh”; Tổ chức dạy Tập bài giảng “Lịch sử huyện Thạch Thất”;
 - Ngày 6/1/2020: Sinh hoạt tập thể dưới cờ chủ đề: “Tập huấn công tác PCCC, cứu hộ, cứu nạn”.
Ngày 20/1/2020: Ngày hội VHDG: Đoàn và CLB Nghệ thuật và tổ chức Ký cam kết trước khi nghỉ Tết nguyên đán.
Ngày 6/1/2020: Sinh hoạt lớp các chủ đề: Lòng tin cậy (khối 12); Xâm hại tình dục (khối 10); Quấy rối tình dục (khối 11).
 
CHUYÊN MÔN
 - Dự giờ thăm lớp PHT CM
 - Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra hồ hơ chuyên môn toàn trường lần 2 Ban KTNB
 - Thanh tra HĐSP nhà giáo  Tổ, nhóm CM
 - Giáo viên đăng ký viết SKKN chuẩn bị đề cương; Giáo viên
 - Chuyên đề đổi mới PPDH: Tổ Toán + Tin
XÂY DỰNG CSVC, NPT  - Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề;  PHT phụ trách CSVC
 - Kiểm tra sửa chữa CSVC;
 - Mua sắm bổ sung trang thiết bị, vật tư, hoá chất; NV TBTN
CÔNG TÁC KHÁC  - Tổ chức Hội nghị CMHS lần thứ 2; BGH, BĐD CMHS, GVCN
 - Đón đoàn thanh tra của Sở GDĐT Hà Nội; BGH
 - ĐGXL CC, VC, LĐHĐ tháng 01/2019 CB chủ chốt
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.  
 - Tổ chức cho học sinh đi học tập trải nghiệm.  
 - Tổ chức nghỉ Tết Nguyên Đán;  
CÔNG TÁC CỤM  - Chuẩn bị tham gia Hội thi GVDG cấp TP (nếu có) - Hiệu trưởng
- Các PHT
 
 
7. Kế hoạch công tác tháng 02 năm 2020
          Chủ đề: Thanh niên với lý tưởng cách mạng. Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới và phát triển.
 
 
CÔNG TÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỈ ĐẠO/
THỰC HIỆN
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH, NỀN NẾP
 
 - Chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương dạy - học toàn trường sau kì nghỉ Tết; tổ chức các HĐ NGLL; PHT phụ trách học sinh và HĐ NGLL
 
 
 
 
 - Tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2;
 - Phát động thi đua chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 - Tiếp tục triển khai dạy Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh”; Tổ chức dạy Tập bài giảng “Lịch sử huyện Thạch Thất”;
 - Ngày 3/2: Sinh hoạt tập thể dưới cờ chủ đề: “Chào mừng xuân mới và ngày thành lập Đảng 3/2”
 - Ngày 24/2: Sinh hoạt tập thể dưới cờ chủ đề: “Thanh niên với Biển đảo quê hương”.
 - Ngày 24/2: Sinh hoạt lớp theo các chủ đề: Kĩ năng tư duy phản biện (khối 12); Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị bạo lực ở trường và trênn đường tới trường (khối 10); Tình yêu tuổi học trò và bạo lực trong hẹn hò (khối 11)
PHT phụ trách học sinh và HĐ NGLL;
- Đoàn trường
+ GVCN lớp
CHUYÊN MÔN  - Rà soát lại việc thực hiện tiến độ chương trình; PHT phụ trách chuyên môn
 - Tổ chức dự thi GVDG cấp Thành phố (nếu có);
 - Xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 12; Bồi dưỡng HS có học lực yếu lớp 12.
 - Dự giờ thăm lớp;
 - Thanh tra HĐSP nhà giáo; Tổ, nhóm CM
 - Thi HSG khối 10, khối 11 cấp trường. PHT CM
XÂY DỰNG CSVC  - Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề; PHT phụ trách CSVC
 - Kiểm tra sửa chữa CSVC;
 - Mua sắm bổ sung trang thiết bị, vật tư, hoá chất; NV TBTN
CÔNG TÁC KHÁC  - Tổ chức đi học tập kinh nghiệm thực tế cho CBGV; BCH CĐ
 - ĐGXL CC, VC, LĐHĐ tháng 02/2019 - CB chủ chốt
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.  
CÔNG TÁC CỤM  - Tham gia Hội thi GVDG các môn Văn, Địa, Tin học cấp thành phố (nếu có). - Hiệu trưởng
- Các PHT
 
8. Kế hoạch tháng 3 năm 2020
          Chủ đề: Thanh niên với vấn đề lập nghiệp. Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
CÔNG TÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỈ ĐẠO/
THỰC HIỆN
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH, NỀN NẾP
 
 - Ổn định nền nếp, kỷ cương học tập và rèn luyện của học sinh; - PHT phụ trách học sinh và HĐ NGLL
 
 - Tổ chức các HĐ NGLL;
 - Tiếp tục triển khai dạy Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh”; Tổ chức dạy Tập bài giảng “Lịch sử huyện Thạch Thất”;
 - Tổ chức thi nữ công gia chánh chào mừng ngày 8/3.
 - Tổ chức kỷ niệm ngày 8/3 và 26/3;
 - Tổ chức tự kiểm tra, đánh giá thực hiện“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;
 - Ngày 02/3: Sinh hoạt tập thể dưới cờ chủ đề: “Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3”
 - Ngày 16/3: Sinh hoạt tập thể dưới cờ chủ đề: “Khát vọng tuổi trẻ”
 - Ngày 30/3: Truyền thông dưới cờ của CLB LĐT.
 - Ngày 7/3: Sinh hoạt lớp chủ đề 8/3
PHT phụ trách học sinh và HĐ NGLL;
Đoàn trường
+ GVCN lớp
 - Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề;
 - Tổ chức cho hoc sinh đi tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, ngày hội tư vấn tuyển sinh.
PHT phụ trách
CHUYÊN MÔN  - Hướng dẫn về thi THPT Quốc gia, tuyển sinh ĐH - CĐ cho HS khối 12; PHT phụ trách chuyên môn
+ Các tổ chuyên môn;
+ GVCN
 - Tổ chức bồi dưỡng HS dự thi HSG các môn văn hóa cấp cụm;
 - Tổ chức cho HS đăng kí dự thi THPT Quốc gia, tuyển sinh ĐH - CĐ;
 - Tổ chức ôn tập cho HS khối 12;
 - Dự giờ thăm lớp;
 - Chuyên đề đổi mới PPDH Tổ TD - XH - QP
 - Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra bộ phận Y tế - Ban KTNB
XÂY DỰNG CSVC  - Kiểm tra sửa chữa CSVC; - PHT phụ trách
 - Mua sắm bổ sung trang thiết bị, vật tư, hoá chất; - NV TBTN
CÔNG TÁC KHÁC  - Xét duyệt SKKN; - Tổ CM
- HĐKH trường
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao. - BGH
 - ĐGXL CC, VC, LĐHĐ tháng 3/2019 - CB chủ chốt
CÔNG TÁC CỤM  - Tham gia các hoạt động chung của Cụm.
 
 
- Hiệu trưởng
- Các PHT
 
 
          9. Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2020
          Chủ đề: Thanh niên với hoà bình hữu nghị và hợp tác. Chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.
 
CÔNG TÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỈ ĐẠO/
THỰC HIỆN
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH, NỀN NẾP  - Chấn chỉnh nền nếp học tập và rèn luyện của HS; - PHT phụ trách học sinh và HĐ NGLL
 
 - Tổ chức các HĐ NGLL;
 - Tiếp tục triển khai dạy Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh”;
 - Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề;
 - Tổ chức tự kiểm tra chất lượng GD, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”;
 - Ngày 10/4: Truyền thông của CLB Sách;
 - Ngày 13/4: Sinh hoạt tập thể dưới cờ chủ đề: “Giản dị”;
 - Ngày 27/4: Sinh hoạt tập thể dưới cờ chủ đề: Chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và quốc tế lao động 1/5;
 - Ngày 25/4: Sinh hoạt lớp theo các chủ đề: Giá trị của lao động và cách kiếm tiền, tiêu tiền (khối 12); Kỹ năng hỗ trợ bạn bè khi bị bạo lực (khối 10); Cơ chế thụ thai và phòng tránh thai. Kỹ năng giải quyết vấn đề (lớp 11)
PHT phụ trách học sinh và HĐ NGLL;
Đoàn trường
+ GVCN lớp
CHUYÊN MÔN  - Rà soát hồ sơ khối 12, chuẩn bị hồ sơ HS tham gia kì thi THPT Quốc gia; PHT phụ trách chuyên môn
 
 - Tổ chức ôn tập cho HS khối 12;
 - Tổ chức thi kiểm tra học kỳ II cho khối 12;
 - Tổ chức khảo sát chất lượng đối với HS lớp 12 theo kế hoạch của Sở GDĐT Hà Nội
 - Các tổ rà soát lại chương trình, thống nhất kế hoạch ôn tập, hướng dẫn ôn tập kiểm tra học kỳ II; Các tổ chuyên môn
 - Chuẩn bị tổng kết công tác thi đua khen thưởng học kỳ II và cả năm học;
 - Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn toàn trường lần 3 Ban KTNB
 - Hoàn thành đăng ký thi tuyển sinh vào ĐH - CĐ; PHT CM
+ Văn phòng
XÂY DỰNG CSVC  - Kiểm tra sửa chữa CSVC; PHT phụ trách CSVC
 - Mua sắm bổ sung trang thiết bị, vật tư, hoá chất; NV TBTN
CÔNG TÁC KHÁC  - Đón đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở. BGH
 - ĐGXL CC, VC, LĐHĐ tháng 4/2020 CB chủ chốt
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.  
CÔNG TÁC CỤM  - Tham gia góp ý tổng kết việc tổ chức Hội thi GVDG các môn Văn, Địa lí, Tin học cấp cụm. Hiệu trưởng
Các PHT
 
          10. Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2020
          Chủ đề: Thanh niên với Bác Hồ. Thi đua lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Bác.
 
CÔNG TÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỈ ĐẠO/
THỰC HIỆN
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HS,
NỀN NẾP
 - Tổ chức các HĐ NGLL, các chương trình ngoại khóa hướng tới kỷ niệm sinh nhật Bác;
 - Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề;
 - Tổng kết cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện”,“Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”;
PHT phụ trách học sinh và HĐ NGLL
 
Đoàn trường
 - Tổ chức Lễ trưởng thành cho học sinh khối 12;
 - Xây dựng kế hoạch hoạt động hè;
 - Bàn giao học sinh, đoàn viên cho tổ chức Đoàn ở địa phương trong hè 2019;
 - Ngày 18/5/2020: Sinh hoạt tập thể dưới cờ chủ đề: “Mừng sinh nhật Bác” PHT phụ trách HĐ NGLL;
Đoàn trường
+ GVCN lớp
CHUYÊN MÔN  - Tổ chức thi kiểm tra học kỳ II cho khối 10,11; PHT phụ trách chuyên môn;
Các tổ CM;
CBGV
 - Tổ chức ôn tập cho HS khối 12;
 - Hoàn thành chương trình các lớp học theo đúng phân phối chương trình, kết thúc ch­ương trình HKII (15/5/2020);
 - Hoàn chỉnh hồ sơ giáo viên, hồ sơ các tổ chuyên môn, các sổ điểm, sổ đầu bài;
 - Nhận xét đánh giá, ghi học bạ học sinh;
 - Đề xuất danh sách học sinh lên lớp thẳng, học sinh thi lại, học sinh ở lại lớp, học sinh Tiên tiến, học sinh Giỏi, duyệt với BGH; Giáo viên chủ nhiệm
 - Kiểm tra điều kiện dự thi của học sinh khối 12; Ban hồ sơ
 - Tuyên truyền tới cha mẹ học sinh, nhân dân về kỳ thi THPT Quốc gia; hoàn tất các điều kiện về hồ sơ, phương án tổ chức của kỳ thi; tập huấn cho CBGV, HS về quy chế, nghiệp vụ thi; BGH, PHT phụ trách CSVC, Tổ VP
 - Tổ chức Hội nghị CMHS các lớp lần thứ 3; BGH, Ban đại diện CMHS, GVCN
XÂY DỰNG CSVC  - Kiểm kê CSVC; PHT phụ trách CSVC
 - Kiểm kê trang thiết bị - NV TBTN
 
 
 
 
 
CÔNG TÁC KHÁC
 - Họp xét thi đua học kỳ II và cả năm ở các lớp, các cá nhân, các tổ và nhà trường; HĐ TĐ - KT
 - Chọn đội dự tuyển HSG lớp 12 năm học 2019 - 2020 (đối với học sinh lớp 11); Các tổ chuyên môn
 - Các cá nhân, tập thể hoàn thiện hồ sơ thi đua để nộp về Sở GDĐT; CBGV
 - Báo cáo tổng kết năm học, kết quả xếp loại thi đua về Sở GDĐT; BGH, BCH CĐ
 - Tuyên truyền tới cha mẹ học sinh, nhân dân về kỳ thi THPT Quốc gia; hoàn tất các điều kiện về hồ sơ, phương án tổ chức của kỳ thi; tập huấn cho CBGV, HS về quy chế, nghiệp vụ thi; BGH, PHT phụ trách CSVC, Tổ VP
 - Tổ chức Hội nghị CMHS các lớp lần thứ 3; BGH, BĐD CMHS, GVCN
 - ĐGXL CC, VC, LĐHĐ tháng 5/2020 CB chủ chốt
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.  
CÔNG TÁC CỤM  - Tham gia góp ý tổng kết các hoạt động chung của Cụm trường trong năm học 2019 - 2020.
 
Hiệu trưởng
Các PHT
 
 
11. Kế hoạch công tác tháng 6/2020
          Chủ đề: Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6
 
           - Làm tốt công tác kiểm kê tài sản, CSVC trước khi nghỉ hè.
           - Nộp hồ sơ thi đua khen thưởng, SKKN về Sở GDĐT.
           - Tổ chức cho HS tham gia kỳ thi Quốc gia theo đúng lịch và quy chế.
 - Thực hiện tốt công tác coi, chấm thi (nếu được phân công), công bố kết quả thi cho thí sinh theo quy định.
           - Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh.
           - Triển khai công tác hè 2020 của các tổ chức, đơn vị trong nhà trường.
           - Chuẩn bị các điều kiện về CSVC, phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
           - Tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm cho CBGV.
 
          12. Kế hoạch tháng 7/2020
          Chủ đề: Kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ
 
           - Bồi dưỡng GV theo kế hoạch và lịch của Sở GDĐT.
           - Chuẩn bị CSVC cho năm học 2020 - 2021
           - Phụ đạo HS yếu kém, HS phải rèn luyện trong hè, bồi dưỡng HSG khối 12.
           - Tuyển sinh lớp 10 (theo kế hoạch của Sở GDĐT Hà Nội).
                   
PHẦN 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
 
          Căn cứ vào nội dung kế hoạch, các bộ phận, đoàn thể, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, CBVC nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác được phân công trong năm học 2019 - 2020
Trong quá trình tổ chức thực hiện, kế hoạch có thể có những điều chỉnh để phù hợp với chương trình công tác của Sở GDĐT và những công việc đột xuất, Lãnh đạo nhà trường sẽ có thông báo bổ sung trong kế hoạch tháng, kế hoạch tuần./.
 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 - Sở GDĐT Hà Nội (để báo cáo);
 - BGH, BCHCĐ, BTĐT;
 - Các tổ CM- VP;
 - Lưu: VT.
 
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Hữu Khương
 

PHÊ DUYỆT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 
 

Tác giả bài viết: Ban giám hiệu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
chung cu times city, to chuc su kien, hotdeal, mua chung, phim hay, tai facebook, gach inax, to chuc su kien