THỦ TỤC LÀM ĐƠN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI THPT QUỐC GIA 2018

THỦ TỤC LÀM ĐƠN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI THPT QUỐC GIA 2018
Các em học sinh tải về mẫu đơn phúc khảo bài thi TẠI ĐÂY. Sau đó, các em điền đầy đủ thông tin theo mẫu và nộp lại cho văn phòng nhà trường. Hạn cuối: 10h ngày 20/07/2018.

MẪU ĐƠN PHÚC KHẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc
                                                                                       
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018

 

Kính gửi: Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
 
Họ và tên thí sinh: .................................................................... Giới tính: .......................
Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................. Dân tộc: ........................
Nơi sinh: .....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ........................................ Số điện thoại:.................................
Đã dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018:
Điểm thi:.......................................................................... Số báo danh: ..........................
Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau (Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn thi đề nghị phúc khảo):
STT Môn thi Phòng thi Điểm bài thi Ghi chú
(Ghi rõ môn ngoại ngữ)
1 Toán      
2 Ngoại ngữ      
3 Ngữ văn      
4 Vật lí      
5 Hóa học      
6 Sinh học      
7 Lịch sử      
8 Địa lí      
9 Giáo dục công dân      
 
Tổng số môn đề nghị phúc khảo: ................ (bằng chữ ................................................)
Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
..................., ngày ..... tháng  7  năm 2018

  Thí sinh đề nghị phúc khảo
(Ký, ghi rõ họ tên)