THỜI KHÓA BIỂU HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG K11 NĂM HỌC 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG K11 NĂM HỌC 2018-2019

UBND HUYỆN THẠCH THẤT

TRUNG TÂM GDNN-GDTX THẠCH THẤT

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC NGHỀ KHỐI THPT NĂM HỌC 2018 – 2019

Lần 1: Áp dụng từ 13/9/2018
                                      Thạch thất ngày 19/9/2018
 
NGHỀ TT TÊN GV BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2
TH. Thất
Thứ 3
PKK
Thứ 4
PKK
Thứ 5
GDTX
Thứ 6
PKK
Thứ 2
TH. Thất
Thứ 3
 
Thứ 4
 
Thứ 5
GDTX
Thứ 6
 
NGHỀ TIN 1 C.Hiền A9-P301 A6-P301     A11-P301          
2 Th.Vinh A10-P303 A7-P303     A3-P303 A3-P201        
3 Th.Đạt A11-P104 A13-P302     A12-P302 A1-P305        
4 C.Tươi           A1+A3
-P203
       
NGHỀ ĐIỆN 1 Th.Trường A12-P302   A5-P302 A1-P302   A2-P302        
2 Th.Hiệp     A9-P303 A2-P303   A8-P303     A8-P303  
3 Th.Phú A13-P304   C-Lại  Thượng A3-P304         A9-P304  
4 Th.Hưng   A1-P104     A4-P104 A5-P104     A10-P104  
5 C.Viên A14-P103 A2-103       A6-P103     A11-P103  
6 C.Xuân     A8-P301 A4-P301   A7-P301     A6-P301  
7 C.Thơ     A10-P304 A5-P103   A4-p304     A7-P302  
 
Lưu ý:
Giờ học: Buổi sáng: 7 giờ 30 phút   Buổi chiều: 13 giờ 55 ( Học sinh có mặt trước 10 phút)
Nơi gửi xe: Các hộ dân bên ngoài (Do khuôn viên hẹp,rất mong sự chia sẻ của nhà trường, phụ huynh và học sinh)
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
NGUYỄN VĂN HẬU