THÔNG TƯ 02/2019/TT-BGDĐT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VỀ QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Các em học sinh chú ý đọc nội dung thông tư