ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÝ 11 - HK2 (2017-2018)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ HỌC KÌ II KHỐI 11
                                      ( Năm học 2017- 2018 )
  A. Phần  kiến thức học sinh cần nắm rõ các nội dung sau:
  1. Đặc điểm vị trí địa lí lãnh thổ Trung Quốc
  2. Đặc diểm tự nhiên của Miền Đông và Miền Tây Trung Quốc
  3. Đánh giá thuận lợi khó khăn của vi trí, lãnh thổ và điều kiện tự nhiên của Trung Quốc đến phát triển kinh tế của Trung Quốc
  4. Đặc điểm dân cư xã hội Trung Quốc và ảnh hưởng của nó đến phát triển kinh tế xã hội
  5. Đặc điểm và tình hình phát triển các ngành kinh tế  của Trung Quốc
  6. Đặc điểm vị trí, lãnh thổ và điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á
  7. Đánh giá ảnh hưởng của vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế của Đông Nam Á
  8. Đặc điểm dân cư xã hội  của Đông Nam Á và ảnh hưởng của nó đến phát triển kinh tế xã hội
  8. Đặc điểm các ngành kinh tế của Đông Nam Á. Liên hệ Việt Nam
  9. Mục tiêu và cơ chế hợp tác của ASEAN
 10. Những thành tựu và thách thức của ASEAN. Việt Nam trong hội nhập ASEAN như thế nào
 B. Về kĩ năng thực hành địa lí cần:
   1. Kĩ năng chọ biểu đồ thích hợp và vẽ các loại biểu đồ: Cột, tròn, đường, kết hợp cột đường, miền
   2. Kĩ năng nhận xét, phân tích bảng số liệu, biểu đồ.