ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM VỀ ĐOẠN TRÍCH VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI TRONG VỞ KỊCH VŨ NHƯ TÔ CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN HUY TƯỞNG

ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM VỀ ĐOẠN TRÍCH VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI TRONG VỞ KỊCH VŨ NHƯ TÔ CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN HUY TƯỞNG

ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM VỀ ĐOẠN TRÍCH VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI  CÙNG VỞ KỊCH VŨ NHƯ TÔ CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN HUY TƯỞNG.

ĐẶT VẤN ĐỀ

 “Trong cuộc đời mình, Nguyễn Huy tưởng đã sáng tác nhiều vở kịch, trong đó “Vũ Như Tô ” là tác phẩm bi kịch duy nhất và đích thực của Nguyễn Huy Tưởng. Nó đáp ứng đầy đủ và khá hoàn hảo mọi yêu cầu, mọi tiêu chí của một thể loại văn học mà mỹ học Châu Âu xưa nay có lí do coi là thể cao quý và khó nhất” (Phạm Vĩnh Cư).

1.Xung đột bi kịch (mâu thuẫn bi kịch)

 Kịch bản có thể trở thành tác phẩm bi kịch không phải mỗi khi nó kết thúc một cách bi thảm, mà khi nó  được kết cấu trên cơ sở xung đột hay mâu thuẫn bi kịch. “Vũ Như Tô” chứa đựng mâu thuẫn bi kịch.

Mâu thuẫn bi kịch: là mâu thuẫn mang tính nội tại. Mâu thuẫn có ý nghĩa xã hội to lớn. Mâu thuẫn không thể giải quyết. Mọi cách khắc phục mâu thuẫn đều dẫn đến sự diệt vong những giá trị quan trọng.

Trong “Vũ Như Tô” có hai mâu thuẫn cơ bản.

1.1.Mâu thuẫn thứ nhất: Mâu thuẫn giữa bọn tham quan bạo chúa sống xa hoa trụy lạc với nhân dân lao động cơ cực, thống khổ.

Đây không phải là mâu thuẫn bi kịch. Mâu thuẫn này chủ