Bạn thấy đề thi học sinh giỏi có vừa sức không?

Vừa sức

Khó

Dễ


Bạn nghĩ thế nào về thời khoá biểu nhà trường

Hợp lý

Chưa hợp lý

Tạm ổn