Giới thiệu chung
Trường THPT Thạc Thất

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Được thành lập từ những năm đất nước còn trong khói lửa của bom đạn chiến tranh, Trường THPT Thạch Thất ra đời và trưởng thành cùng với lịch sử của quê hương và dân tộc. Những thành tựu của Trường hôm nay là niềm tin, niềm tự hào của các thế hệ thầy và trò nhà trường, của tất cả những ai gắn bó với miền quê Thạch Thất thân yêu này.

Video
Thống kê
  • Trong ngày: 33
  • Tổng lượt truy cập: 28,939

Kế hoạch cải cách hành chính năm học 2019-2020

Đăng ngày : 26/10/2019

Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số: 196/KH-THPTTT Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 
KẾ HOẠCH

Thực hiện cải cách hành chính năm 2019

 Thực hiện công văn số 375/KH-SGDĐT ngày 28/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội Sóc Trăng về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm học 2019,

Trường THPT Thạch Thất xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 với các nội dung chủ yếu sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung công tác CCHC năm 2019, trọng tâm là: Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, mỗi công việc, nhiệm vụ được phân công cụ thể về thời gian hoàn thành và sản phẩm cuối cùng; 100% thủ tục hành chính (TTHC) của nhà trường được kiểm soát, rà soát theo quy định và được giải quyết đúng hẹn và trước hẹn; đảm bảo tính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh; cha mẹ học sinh; cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc yêu cầu giải quyết TTHC;

- Nâng cao chất lượng giáo dục; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để nâng cao công tác CCHC tại các tổ, bộ phận chức năng trong nhà trường;

- Thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền CCHC; đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; đầu tư và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc;

2. Yêu cầu

- Lãnh đạo Nhà trường, các bộ phận, đoàn thể và tổ trưởng chuyên môn  phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC của nhà trường. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình triển khai nhiệm vụ CCHC.

- Gắn thực hiện nhiệm vụ CCHC với nhiệm vụ chính trị của trường THPT Thạch Thất.

- Đảm bảo tính hiệu quả trong việc triển khai công tác CCHC, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của đơn vị, hiệu suất công việc làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện. 

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 của UBND thành phố Hà Nội về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2018; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29/01/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch CCHC năm 2019; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ, đảm bảo đầy đủ nội dung và gửi đúng thời gian quy định;

- Khuyến khích việc xây dựng các sáng kiến, giải pháp mới, mang lại lợi ích thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ, nội dung của công tác cải cách hành chính. Gắn công tác cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát, rà soát TTHC, 100% TTHC đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả; đơn giản hóa TTHC, hồ sơ giấy tờ, thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết hóa TTHC.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho văn phòng, các tổ trưởng chuyên môn và lãnh đạo các đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên để hiểu đúng, hiểu đủ CCHC nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC trong toàn trường.

- Tăng cường kiểm tra nội bộ công tác CCHC đối với văn phòng nhà trường, các tổ chuyên môn, các bộ phận chức năng và cán bộ, giáo viên, nhân viên; đưa nội dung kiểm tra CCHC vào kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường.

2. Cải cách thể chế

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, quy định của ngành, nội quy của cơ quan cho CB-GV-NV, học sinh và cha mẹ học sinh.

- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành, kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Chú trọng ban hành các văn bản cụ thể hóa cơ chế, chính sách của Đảng và nhà nước nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và chỉ đạo công tác chuyên môn.

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch, văn bản theo yêu cầu của cấp trên.

- Sắp xếp, quản lý, lưu trữ văn bản đi, đến khoa học đúng quy định, quản lý văn bản bằng phần mềm tin học.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Xây dựng và công khai quy trình, thời hiệu giải quyết các thủ tục hành chính. Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách, bố trí cơ sở vật chất phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà trường. Đảm bảo thời hiệu giải quyết thủ tục hành chính.

- Nâng cao chất lượng công tác rà soát, đánh giá TTHC thuộc lĩnh vực giáo dục theo quy định; thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ TTHC rườm rà, không cần thiết; giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết, đảm bảo tính công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của nhà trường trong việc xử lý và giải quyết thủ tục hành chính.

- Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Phân công cán bộ và công khai số điện thoại của cán bộ chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính của các bộ phận chức năng trong nhà trường.

- Có giải pháp nâng cao chất lượng hội họp; giảm giấy tờ hành chính không cần thiết; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính.

4. Cải cách tổ chức bộ máy nhà trường

- Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của nhà trường.

          - Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan.

          - Phân công nhiệm vụ, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

- Xây dựng quy chế làm việc, trong đó phân công công tác rõ ràng cho các thành viên trong nhà trường.

- Xây dựng nội quy, quy tắc ứng xử của học sinh.

- Thường xuyên rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ nhà trường, các tổ chuyên môn, các bộ phận chức năng trong nhà trường. Xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên theo từng năm học.

- Tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở theo Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố. Đảm bảo không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo theo quy định tại Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng tàng trữ, lưu hành văn hoá phẩm độc hại. Không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan. Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên uống rượu, bia trong giờ làm việc. Trang phục cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh gọn gàng, lịch sự; cơ quan xanh, sạch, đẹp. Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết.

- Thực hiện tốt nội quy, quy chế dân chủ, xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

          - Tiếp tục cải tiến phương thức quản lý, lề lối làm việc, giảm hội họp và các giấy tờ hành chính không cần thiết.

- Quản lý tốt công tác dạy thêm, học thêm, đảm bảo không có cán bộ, giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2018-2019; 2019-2020.

- Xây dựng và rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ tổ chuyên môn và các đoàn thể.

- Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, nhằm bảo đảm cơ cấu hợp lý và hiệu quả về đội ngũ trong nhà trường.

- Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL, giáo viên theo quy định hiện hành, đảm bảo chính xác, khách quan, đúng quy trình, theo các tiêu chí cụ thể, gắn với chất lượng, hiệu quả công việc, trong đó đề cao việc thực hiện tốt công tác CCHC, có tác dụng động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại hạn chế.

- Phân công chuyên môn và công tác kiêm nhiệm cho giáo viên, nhân viên hợp lý, đảm bảo công bằng, dân chủ, phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và hoạt động nhà trường. Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy đúng quy định.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

6. Cải cách tài chính công

- Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện phân phối thu nhập tăng thêm trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện công tác kiểm kê, quản lý tài sản công theo quy định. Bảo quản, khai thác, sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả và đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công.

- Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân: (1) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; (2) Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; (3) Công khai thu chi tài chính.

- Thực hiện đúng quy định các khoản thu trong nhà trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; việc thu, chi trong nhà trường.

- Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Hiện đại hóa nền hành chính

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành nhà trường thông qua hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử. Trên 95% cán bộ, giáo viên thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy; 100% CB, GV, NV có địa chỉ email để trao đổi văn bản giữa các bộ phận.

- Đổi mới hình thức và nội dung thông tin trên Website , khai thác sử dụng có hiệu quả Website và hộp thư điện tử của nhà trường.

8. Công tác thông tin, tuyên truyền

- Thông qua Website của nhà trường, thường xuyên đăng tải các văn bản, thông tin hoạt động, các bài viết hay về công tác cải cách hành chính về cải cách hành chính; xây dựng và duy trì các danh mục về cải cách hành chính.

- Tuyên truyền, phổ biến công tác cải cách hành chính của nhà trường trong các buổi hội họp, các buổi chào cờ đầu tuần.

- Áp dụng nhân rộng những sáng kiến mới về công tác cải cách hành chính mang lại hiệu quả cao.

- Gắn nội dung công tác tuyên truyên cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng trong hoạt động của cơ quan.

 III. GIẢI PHÁP

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hiểu đúng, hiểu đủ về CCHC.

- Nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu của cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, bộ phận văn phòng và cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp giải quyết TTHC.

- Gắn trách nhiệm của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong CCHC; việc thực hiện CCHC là tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

- Tăng cường kiểm tra nội bộ công tác CCHC; đưa nội dung kiểm tra CCHC vào các kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu

- Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh hiểu đúng, hiểu đủ về cải cách hành chính.

- Xây dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện cải cách hành chính trong nhà trường.

- Chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản thực hiện kế hoạch cải cách hành chính.

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo kiểm tra hoặc trực tiếp kiểm tra công tác cải cách hành chính trong nhà trường.

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất với Sở GDĐT và cấp trên về công tác cải cách hành chính trong nhà trường.

- Đánh giá các tổ, các bộ phận chức năng, cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác cải cách hành chính.

 2. Các tổ chuyên môn và văn phòng

- Thường xuyên tham mưu đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường thực hành cải cách hành chính, tham mưu quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực chuyên môn được phân công.

- Có trách nhiệm thực hiện CCHC trong lĩnh vực chuyên môn được phân công, nhất là trong việc thực hiện các TTHC, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ban giám hiệu đảm bảo có chất lượng, kịp thời.

 3. Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân

Phối hợp nhà trường tập huấn, tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra công tác CCHC trong nhà trường theo đúng chức năng nhiệm vụ.
Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của trường THPT Thạch Thất, yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung cần báo ngay với Hiệu trưởng để xem xét điều chỉnh kịp thời ./.
 

Nơi nhận:
- Sở GDĐT Hà Nội (để báo cáo);
- BGH, Công đoàn, Đoàn TN (để thực hiện);   
- Tổ trưởng CM, Văn phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Hữu Khương
 

 

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019
( Kèm theo Kế hoạch số  196/KH-THPTTT  ngày 09/10/2019
của Trường THPT Thạch Thất)

 

TT Nhiệm vụ cụ thể Thời gian thực hiện Bộ phận thực hiện Ghi chú
I Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính      
1 Xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC của nhà trường năm 2019 Tháng 1/2019 BGH, VP  
2
 
Kiểm tra việc thực hiện, giải quyết các TTHC Thường xuyên CB phụ trách  
II Cải cách thể chế      
1 Hoàn thiện hệ thống văn bản phục vụ quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường Thường xuyên Lãnh đạo  
2 Kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản do nhà trường ban hành Thường xuyên Văn phòng  
III Cải cách thủ tục hành chính      
1 Nâng cao chất lượng thực hiện CCHC Thường xuyên Tổ văn phòng  
2 Kiểm soát việc ban hành mới TTHC Thường xuyên BGH  
3 Công bố, niêm yết TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung. Thường xuyên Văn phòng  
IV Cải cách tổ chức bộ máy      
  Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của nhà trường Thường xuyên BGH, Đoàn thể  
V Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB,GV,NV      
1 Thực hiện tham gia đào tạo, bồi dưỡng viên chức, nhân viên trong nhà trường Thường xuyên PHT, GV  được phân công  
2 Điều động, Bổ nhiệm CB,GV,NV   HT  
3 Đánh giá phân loại viên chức, nhân viên năm 2019 Lãnh đạo Tháng 5  
3 Thực hiện kiểm tra nội bộ năm học Theo kế hoạch KTNB Ban KTNB  
VI Cải cách thủ tục hành chính      
1 Điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Tháng 12 HT  
2 Điều chỉnh, bổ sung Quy chế Dân chủ Tháng 10 HT  
VII Hiện đại hóa hành chính      
1 Nâng cấp website của nhà trường Thường xuyên PHT. CB phụ trách  
2 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Thường xuyê
Giới thiệu chung
Trường THPT Thạc Thất

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Được thành lập từ những năm đất nước còn trong khói lửa của bom đạn chiến tranh, Trường THPT Thạch Thất ra đời và trưởng thành cùng với lịch sử của quê hương và dân tộc. Những thành tựu của Trường hôm nay là niềm tin, niềm tự hào của các thế hệ thầy và trò nhà trường, của tất cả những ai gắn bó với miền quê Thạch Thất thân yêu này.

Video
Thống kê
  • Trong ngày: 33
  • Tổng lượt truy cập: 28,939