Giới thiệu chung
Trường THPT Thạc Thất

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Được thành lập từ những năm đất nước còn trong khói lửa của bom đạn chiến tranh, Trường THPT Thạch Thất ra đời và trưởng thành cùng với lịch sử của quê hương và dân tộc. Những thành tựu của Trường hôm nay là niềm tin, niềm tự hào của các thế hệ thầy và trò nhà trường, của tất cả những ai gắn bó với miền quê Thạch Thất thân yêu này.

Video
Thống kê
  • Trong ngày: 33
  • Tổng lượt truy cập: 28,939

Trường THPT Thạch Thất xây dựng Kế hoạch ĐTBD đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

Đăng ngày : 26/10/2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 194/KH-THPTTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 
KẾ HOẠCH

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Trường THPT Thạch Thất - Năm học 2019 - 2020

          Căn cứ Kế hoạch số 1323/KH-SGDĐT ngày 11/4/2019 của Sở GDĐT Hà Nội về việc Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên, nhân viên Ngành GDĐT Hà Nội - Năm 2019.
          Trường THPT Thạch Thất xây dựng Kế hoạch ĐTBD đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên của đơn vị năm 2019 như sau:
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích  
          - Thực hiện tốt quy định của Bộ GDĐT và Sở GDĐT Hà Nội về công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ CBQL, giáo viên căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.
          - Tăng cường năng lực của đội ngũ CBQL và giáo viên, nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

2. Yêu cầu
          Các tổ nhóm chuyên môn và cá nhân xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch ĐTBD phù hợp với nhu cầu bồi dưỡng của từng đối tượng, phù hợp với tình hình thực tế của tổ và của nhà trường, đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, trình độ ngoại ngữ, tin học, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ CBQL, giáo viên và nhân viên trong nhà trường, giúp mọi người nắm vững và thực hiện tốt chủ trương dạy Chương trình giáo dục phổ thông mới.
1. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Bộ và Sở GDĐT tổ chức
          Cử CBQL, giáo viên, nhân viên tham dự đầy đủ các lớp ĐTBD do Bộ và Sở GDĐT tổ chức. Tạo điều kiện để giáo viên được đọc, nghiên cứu tài liệu trước khi tham dự các lớp ĐTBD.
2. Các lớp tổ chức tại nhà trường
a) Đối với cán bộ quản lý:
Trên cơ sở tiếp thu qua các lớp do Bộ và Sở GDĐT tổ chức, tiếp tục tổ chức bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý, trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, phong cách nhà giáo cho CBQL tại nhà trường:
- Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo và quản lý (Quản lý nhân sự, quản lý chuyên môn, quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất, quản lý Nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm...) nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.
- Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho CBQL nhằm đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của CBQL.
 b) Đối với giáo viên:
       - Cử CBQL, giáo viên theo học các lớp đào tạo trên chuẩn, sau đại học theo nhu cầu cá nhân được Hiệu trưởng phê duyệt.
       - Cử CBQL và nguồn CBQL tham dự các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (trung cấp, cao cấp), quản lý giáo dục.
Sau khi cử giáo viên cốt cán đi dự các lớp bồi dưỡng do Bộ và Sở GDĐT tổ chức, tổ chức bồi dưỡng tại nhà trường để nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách nhà giáo cho 100% giáo viên các môn học:
- Trang bị cho giáo viên những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cần thiết để đáp ứng yêu cầu dạy Chương trình và sách giáo khoa phổ thông mới.
- Bồi dưỡng các nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo quy định mới của Bộ GDĐT.
- Nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của giáo viên.
c) Đối với nhân viên: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên về công tác: Thư viện, Văn thư - Lưu trữ, Kế toán, Y tế học đường, Thiết bị, Thi đua - Khen thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.
 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

          1. Kinh phí chi các lớp ĐTBD do Bộ và Sở GDĐT tổ chức: 
- Đối với các lớp bồi dưỡng sử dụng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị, thực hiện chi trả kinh phí cho đơn vị tổ chức lớp bồi dưỡng đầy đủ theo quy định.
         - Thực hiện thanh toán chế độ cho đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng theo chế độ quy định. Quy định mức chi, nội dung chi và điều kiện được hưởng khi tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành vào quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường để thực hiện kiểm soát chi.   
         
2. Kinh phí chi ĐTBD tại nhà trường
          - Có kế hoạch đầu tư kinh phí phù hợp để chi cho công tác ĐTBD đội ngũ CBQL, giáo viên và nhân viên của trường. Trang bị đủ sách, tài liệu, trang thiết bị và đồ dùng dạy học phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu của trường.
 

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

          1. Bộ phận phụ trách công tác tổ chức và ĐTBD
          - Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý công tác ĐTBD của Nhà trường.
          - Quản lý danh sách cử CBQL, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp ĐTBD do Bộ và Sở GDĐT tổ chức; quản lý kết quả các lớp ĐTBD này.
          - Hướng dẫn giáo viên đăng ký nhu cầu BDTX; tổng hợp nhu cầu ĐTBD theo các chức danh theo quy định; tổng hợp nhu cầu BDTX của CBQL, giáo viên để làm cơ sở cử và mở các lớp ĐTBD tại nhà trường.
          - Tổng hợp kết quả ĐTBD năm học 2019 - 2020 để báo cáo Sở GDĐT.
          2. Bộ phận Kế toán - tài vụ
          - Thực hiện dự toán chi ngân sách của nhà trường sử dụng cho công tác ĐTBD theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội.   
          - Quản lý, sử dụng kinh phí  ĐTBD  công chức, viên chức đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng chế độ và thanh quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Sở GDĐT.      
          3. Bộ phận chuyên môn
          - Chủ trì trong việc phối hợp với các bộ phận liên quan của Trường (bộ phận tổ chức, ĐTBD, kế toán - tài vụ, các tổ chuyên môn...) thực hiện công tác BDTX cho CBQL và giáo viên theo hướng dẫn của Sở GDĐT.
          - Đề xuất cử CBQL, giáo viên cốt cán tham dự các lớp bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ và Sở GDĐT tổ chức (khi có công văn triệu tập của Sở GDĐT).
          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng đại trà cho đội ngũ CBQL và giáo viên về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo chỉ đạo của Sở GDĐT.
          - Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch ĐTBD năm học 2019 - 2020 đối với CBQL, giáo viên, nhân viên.
          4. Các tổ chuyên môn
          - Chủ trì trong việc phối hợp với các bộ phận liên quan của Nhà trường (bộ phận tổ chức, ĐTBD, kế toán - tài vụ,...) tổ chức việc ĐTBD tại tổ với hình thức tổ chức theo hướng dẫn hoạt động CM của Nhà trường và của Sở GDĐT (sinh hoạt CM theo hướng nghiên cứu bài học, hội thảo chuyên đề cấp tổ, nhóm CM...).
        - Phối hợp các bộ phận của Nhà trường (bộ phận tổ chức, ĐTBD, kế toán - tài vụ,...) đề cử giáo viên tham gia ĐTBD và BDTX.
          5. Các bộ phận, đoàn thể khác
          Tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tham gia thực hiện công tác ĐTBD, kiểm tra đánh giá... khi được Nhà trường điều động.
      Trên đây là Kế hoạch ĐTBD đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên Trường THPT Thạch Thất năm học 2019 - 2020. Căn cứ vào Kế hoạch này và tình hình thực tế của tổ, mỗi tổ chuyên môn xây dựng Kế hoạch ĐTBD của tổ, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Giám hiệu trước ngày đầu của mỗi quý và đầu tháng 12/2019. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, các tổ chuyên môn báo cáo với Hiệu trưởng (Thông qua Bộ phận phụ trách công tác Tổ chức hoặc bộ phận ĐTBD - Đ/c Vũ Đức Vượng) để có hướng giải quyết kịp thời./.
 

Nơi nhận:
- Sở GDĐT Hà Nội;
- BGH;
- Bộ phận TC, ĐTBD;
- Các tổ CM, tổ VP;
- Lưu: VT, TC.

HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Hữu Khương
 
 

Giới thiệu chung
Trường THPT Thạc Thất

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Được thành lập từ những năm đất nước còn trong khói lửa của bom đạn chiến tranh, Trường THPT Thạch Thất ra đời và trưởng thành cùng với lịch sử của quê hương và dân tộc. Những thành tựu của Trường hôm nay là niềm tin, niềm tự hào của các thế hệ thầy và trò nhà trường, của tất cả những ai gắn bó với miền quê Thạch Thất thân yêu này.

Video
Thống kê
  • Trong ngày: 33
  • Tổng lượt truy cập: 28,939